ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : FatCow Coupon

ข่าวเด่น

รายชื่อนิสิตผู้เข้ารับมอบทุนการศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๒

Last Updated: Friday, 09 August 2019

logofac

ประกาศการรับทุน

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

------------------------------ 

๑.     ทุนเรียนดีประเภทคะแนนเฉลี่ยสูงสุดประจำปีการศึกษา 
คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 
๑.๑   เป็นนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
๑.๒   เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยไม่ว่ากรณีใด ๆ ในปีการศึกษานั้น 
๑.๓   มีระดับคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นสูงสุดในแต่ละชั้นปี เป็นอันดับที่ ๑, ๒ และ ๓ (ถ้าแต่ละอันดับมีนิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากันมากกว่า ๑ คน ให้แบ่งจำนวนทุนออกเป็นส่วน ๆ ละเท่ากัน เท่ากับจำนวนนิสิต) และมีระดับคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ 
๑.๔   เป็นผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น ไม่ต่ำกว่า ๒๔ หน่วยกิต และเป็นไปตามแผนการจัดชั้นเรียนของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
๑.๕   พิจารณาผลการเรียนเฉพาะภาคการศึกษาปกติเท่านั้น 
๑.๖   จำนวนเงินทุนที่จัดสรร 

ลำดับที่ ๑ ได้รับทุนจำนวน ๓,๐๐๐ บาท 

ลำดับที่ ๒ ได้รับทุนจำนวน ๒,๐๐๐ บาท 

ลำดับที่ ๓ ได้รับทุนจำนวน ๑,๐๐๐ บาท 

๒.     ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีกิจกรรมดีเด่นประจำปีการศึกษา 
คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 
๒.๑   เป็นนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
๒.๒   เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยไม่ว่ากรณีใด ๆ ในปีการศึกษานั้น 
๒.๓   เป็นผู้ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 
๒.๔   เป็นผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น ไม่ต่ำกว่า ๒๔ หน่วยกิต และเป็นไปตามแผนการจัดชั้นเรียนของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
๒.๕   พิจารณาผลการเรียนเฉพาะภาคการศึกษาปกติเท่านั้น 
๒.๖   เป็นนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาวิชาฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน อย่างสม่ำเสมอและช่วยเหลืองานอาจารย์ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ 
๒.๗   อาจารย์ประจำภาควิชาฯ เป็นผู้พิจารณานิสิตที่เหมาะสม 
๒.๘   จำนวนเงินทุนที่จัดสรร ได้รับทุนละ ๒,๐๐๐ บาท 

๓.     ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ช่วยเหลือทางวิชาการ (ติวเจอร์)ประจำปีการศึกษา 
คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 
๓.๑   เป็นนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
๓.๒   เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยไม่ว่ากรณีใด ๆ ในปีการศึกษานั้น 
๓.๓   เป็นผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น ไม่ต่ำกว่า ๒๔ หน่วยกิต และเป็นไปตามแผนการจัดชั้นเรียนของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
๓.๔   เป็นนิสิตที่ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
๓.๕   อาจารย์ประจำภาควิชาฯ เป็นผู้พิจารณานิสิตที่เหมาะสม 
๓.๖   จำนวนเงินทุนที่จัดสรร ได้รับทุนละ ๒,๐๐๐ บาท 

๔.     ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่แต่งกายเรียบร้อยประจำปีการศึกษา 
คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 
๔.๑   เป็นนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
๔.๒   เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยไม่ว่ากรณีใด ๆ ในปีการศึกษานั้น 
๔.๓   เป็นผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น ไม่ต่ำกว่า ๒๔ หน่วยกิต และเป็นไปตามแผนการจัดชั้นเรียนของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
๔.๔   พิจารณาผลการเรียนเฉพาะภาคการศึกษาปกติเท่านั้น 
๔.๕   เป็นผู้ที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ เป็นแบบอย่างอันดีแก่นิสิตคนอื่นๆ ในภาควิชาฯ 
๔.๖   อาจารย์ประจำภาควิชาฯ เป็นผู้พิจารณานิสิตที่เหมาะสม 
๔.๗   จำนวนเงินทุนที่จัดสรร ได้รับทุนละ ๒,๐๐๐ บาท


ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

เรื่อง รายชื่อนิสิตผู้เข้ารับมอบทุนการศึกษาในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และมอบทุนการศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

------------------------------

เนื่องด้วยโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังนั้นทางโครงการจึงได้มีการจัดสรรทุนและคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ทุนเรียนดีประเภทคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (ชั้นปีที่ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ดังรายชื่อต่อไปนี้

       ภาคปกติ

๑.      ๖๑๒๐๕๐๒๗๗๗ นายสหัสวรรษ วีรวินันทนกุล                 GPAX ๓.๖๒

๒.      ๖๑๒๐๕๐๓๘๕๔ นางสาวกรวรรณ เสริมพานิช                 GPAX ๓.๒๖

๓.      ๖๑๒๐๕๐๒๗๔๒ นายพิชากร มณีศิลป์                          GPAX ๓.๒๔

ทุนเรียนดีประเภทคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (ชั้นปีที่ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังรายชื่อต่อไปนี้

    ภาคปกติ

๑.      ๖๐๒๐๕๐๑๓๖๑ นางสาวนราวัลย์ เอี่ยมสอาด                 GPAX ๓.๙๗

                      ๒.      ๖๐๒๐๕๐๑๔๔๒ นายโสภณ โตใหญ่                            GPAX ๓.๙๒

๓.      ๖๐๒๐๕๐๑๓๔๕ นายนราธร ไชยสลี                            GPAX ๓.๗๒

ภาคพิเศษ

๑.      ๖๐๒๐๕๕๐๖๐๕ นายพีรวิชญ์ โพธิ์ทองศรีสิทธิ์                 GPAX ๓.๕๙

๒.      ๖๐๒๐๕๕๑๙๑๑ นายพีรพล บัวเกตุ                             GPAX ๓.๒๗

ทุนเรียนดีประเภทคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (ชั้นปีที่ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ภาคปกติ

๑.      ๕๙๒๐๕๐๒๑๕๑ นางสาวสุริยาจันทร์ สร้อยมะณี              GPAX ๓.๘๗

๒.      ๕๙๒๐๕๐๒๑๐๐  นายศักดิ์ดา โตใหญ่                          GPAX ๓.๗๗

๓.      ๕๙๒๐๕๐๔๒๔๒ นายวรกันต์ มณีวิลัย                          GPAX ๓.๗๔

ภาคพิเศษ

๑.      ๕๙๒๐๕๕๑๗๑๒ นายชยุตม์ เอี่ยมกลั่น                          GPAX ๓.๖๐

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. ๕๙๒๐๕๐๒๐๖๑ นายภัทรดร เอกธรรมบดี   

๒. ๖๐๒๐๕๐๑๓๑๑ นายธนานพ ครองชีพ

๓. ๖๑๒๐๕๐๓๙๖๐ นายภาสกร ทองสุกดี

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ช่วยเหลือทางวิชาการ (ติวเจอร์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑.    ๕๙๒๐๕๐๒๑๘๕ นางสาวเพ็ญศรี เสถียรธีราภาพ

๒.   ๖๐๒๐๕๐๑๔๔๒ นายโสภณ โตใหญ่

๓.    ๖๑๒๐๕๐๐๖๙๓ นายกิตติธัช อุดมธรรมสาร               

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่แต่งกายเรียบร้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑.   ๕๙๒๐๕๐๑๙๑๐ นายคงเดช อัญญมณีรัช


620819cpeeng

Hits: 2229

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6857536
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
150
744
29199
29199
2764
59716
6857536

Online (15 minutes ago):20

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:3.236.223.106