รศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์

 

   
DSC00147_alone
   

ชื่อ-สกุล : 

Name-Surname : 

รศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์

Rungsinee Sothornvit


ตำแหน่งทางวิชาการ : 

Academic Position : 

รองศาสตราจารย์

Associate Professor


วุฒิการศึกษา : 

Education : 

Ph.D. (Biological and Agricultural Engineering) University of California, Davis - USA
วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.S. (Food Science and Technology) Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
น.บ. (กฎหมาย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

B.L. (Law) Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi, Thailand

วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

B.Sc. (Food Science and Technology) Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand


ตำแหน่งการทำงาน :  Present Position : 

- ประธานหลักสูตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-2559

 Master and Doctoral Programs Chair, 2015-2016 Academic year

- ประธานพัฒนาหลักสูตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

Development Chair of Master and Doctoral Programs, 2017 Academic year

- กรรมการฝ่ายวิชาการและการศึกษา

Committee of Education and Academic 


ตำแหน่งทางบริหาร   
ที่ผ่านมา : 

Administrative   
Pass Position : 

- หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร, 2554-2556
Department Chair, Department of Food Engineering, Faculty of Engineering at Kamphaeng saen, 2011-2013

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน, 2547-2549
Assistant to the Dean for Administration, Faculty of Engineering at Kamphaeng saen, 2004-2006

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน, 2546-2547
Assistant Dean for Quality-Education Assurance, Faculty of Engineering at Kamphaeng saen, 2003-2004

- คณะกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์, 2559-ปัจจุบัน
Ad Hoc Faculty Committee, 2015-Present


ห้องทำงาน : 

Work place : 

อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง E4205A

Department of Food Engineering, Faculty of Engineering at Kamphaengsaen, Kasetsart University, Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140


โทรศัพท์ : 

Tel : 

034-281-075 ต่อ 7304

034-281-075 Ext. 7304


อีเมล์ : 

E-mail : 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัสอาจารย์ : 

Instructor ID : 

E1202

สาขาที่สนใจ : 

Interest Research : 

- ไบโอพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ ฟิล์มและสารเคลือบบริโภคได้ ร่วมกับสารอนุภาคขนาดนาโนและสารต้านเชื้อจุลินทรีย์

Biopolymer, Biodegradable Edible Film and Coatings Incorporated with Nanoparticle and Antimicrobial Agents

- การใช้ประโยชน์จากของเสียทางการเกษตรกับอุตสาหกรรมอาหาร

Utilization of Agricultural Waste for Food Industry

- กระบวนการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และสารสกัดจากสมุนไพรไทย Food Process and Development and Thai Herb Extracts

ผลงานวิจัย  
ในงานเกษตรบางเขน   ประจำปี 2559 : 

 

ดูโปสเตอร์เนื้อหาต่างๆ ตาม link 

1. ฟิล์มมะม่วงต้านเชื้อจุลินทรีย์ 

2. สารเคลือบผิวผักและผลไม้สดชนิดผง

3. ฟิล์มโปรตีนจากวัสดุเหลือทิ้งของมะพร้าว

4. พลาสติกย่อยสลายได้จากแป้งกล้วย


งานสอน : 

Teaching : 

- 01206221 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สำหรับวิศวกร (Applied Probability & Statistics for Engineering)

- 02212311 เคมีและจุลชีววิทยาเบื้องต้นของอาหาร (Introduction to Food Chemistry and Microbiology)

- 02212434 วิศวกรรมการแปรรูปนมและผลิตภัณฑ์นม (Dairy Process Engineering)

- 02212451 การบำบัดของเสียในอุตสาหกรรมอาหาร (Waste Treatments in Food Industry)

- 02212462 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร (Quality Control in Food Industry)

- 02212572 สถิติประยุกต์สำหรับวิศวกรรมการอาหาร (Statistical Applications for Food)

- 02212599 วิทยานิพนธ์ (Thesis)

- 02212632 ฟิล์มและสารเคลือบจากพอลิเมอร์ชีวภาพสำหรับระบบอาหาร (Biopolymer films and coatings for food system)

- 02212671 การวิเคราะห์เชิงสถิติหลายตัวแปรประยุกต์ (AppliedMultivariate Statistical Analysis)

- 02212699 วิทยานิพนธ์ (Thesis)


 

ผลงานทางวิชาการ : 

Academic books : 

- รังสินี โสธรวิทย์. 2558. ฟิล์มและสารเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพสำหรับระบบอาหาร. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 331 หน้า. ISBN 9786165561495.

 

 

- รังสินี โสธรวิทย์ 2553. เคมีและจุลชีววิทยาเบื้องต้นของอาหาร, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 231 หน้า. ISBN 9789749934098.

 

- Orsuwan, A. and Sothornvit, R. 2018. Chapter 7: Polysaccharide Nanobased Packaging Materials for Food Application. In Food Packaging and Preservation: Handbook of Food Bioengineering, Volume 9, Grumezescu, A.M. and Holban, A.M. eds.; p.239-270. Academic Press, Toronto, Canada.

 

- Janjarasskul, T., Sothornvit, R. and McHugh, T. 2017. Edible films and coatings for fresh and minimally processed fruits and vegetables. In Fresh-Cut Fruits and Vegetables Technology, Physiology, and Safety, Pareek, S. ed.; p.333-402. CRC Press, Florida, USA.

 

- Sothornvit, R. 2015. Edible films and coatings for packaging applications. In Polymers in Packaging Applications, Thomas, S., Alavi, S., Sandeep, K.P. and Klarikkal, N. eds.; p.173-195. Apple Academic Press, Toronto, Canada.

 

- Sothornvit, R., and Krochta, J.M. 2005. Plasticizers in edible films and coatings. In Innovations in Food Packaging, Han, J.H. ed.; p.403-433. Elsevier Science, London, UK.


สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :

Patent/Pretty patent :

- รังสินี โสธรวิทย์ และคณะ. 2560. กรรมวิธีการผลิตฟิล์มรับประทานได้จากกล้วยน้ำว้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนั้น. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 2193.
Sothornvit, R. and Pitak, N. 2017. Banana film process and product. Thailand Pretty Patent 2193.

 

- รังสินี โสธรวิทย์ และคณะ. 2560. กรรมวิธีการผลิตกระดาษดูดซับก๊าซเอทิลีนและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนั้น. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7826.
Sothornvit, R. and Sampoompuang, C. 2017. Rice straw paper incorporated with ethylene absorbent and process. Thailand Pretty Patent 7826.

 

- รังสินี โสธรวิทย์. 2560. กรรมวิธีการผลิตฟิล์มบริโภคได้จากมะม่วงและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว. สิทธิบัตร. เลขที่คำขอ 1001001990.
Sothornvit, R. 2017. Formation process of edible film from mango and its product. (In Process) Thailand Patent Requested 1001001990.

 

- รังสินี โสธรวิทย์ และ ศิริลักษณ์ ทรงทิพย์. 2560. พลาสติกย่อยสลายได้จากแป้งกล้วยดัดแปร. สิทธิบัตร. เลขที่คำขอ 1301004503.
Sothornvit, R. and Songtip, S. 2017. Biodegradable plastic film from banana starch and modified banana starch. (In Process) Thailand Patent 1301004503.

 

- รังสินี โสธรวิทย์ และ พลอย กลางเมือง. 2560. สารเคลือบผิวผักและผลไม้ชนิดผงจากพอลิเมอร์ชีวภาพและกรรมวิธีการผลิต. สิทธิบัตร. เลขที่คำขอ 1501001399.
Sothornvit, R. and Klangmuang, P. 2017. Vegetable and fruit coating powder from biopolymer and process. (In Process) Thailand Patent 1501001399.

 

- Sothornvit, R. 2010. Formation process of edible film from mango and its product. (In Process) Thailand Patent Requested 1001001990.

 

- Sothornvit, R. and Sampoompuang, C. 2013. Rice straw paper incorporated with ethylene absorbent and process. Thailand Pretty Patent 7826.

 

- Sothornvit, R. and Pitak, N. 2012. Banana film process and product. Thailand Pretty Patent 2193.


โครงการวิจัย : 

Research Project : 

- การสกัดสารจากกากกาแฟเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2561
Extraction substance from spent coffee grounds for food industry use. Funded by Kasetsart University Research and Institute 2017

 

- ผลของการให้ความร้อนและการเก็บรักษาต่อคุณภาพและสมบัติกานต้านอนุมูลอิสระของข้าวเมล็ดสี ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ 2561
Effect of heating and storage on quantity and antioxidant activity of pigmented rice. Funded by Faculty of Engineering at Kamphaengsaen 2017

 

- ผลของสารเคลือบผิวจากวัสดุเหลือทิ้งของสับปะรดต่อคุณภาพของสับปะรดอบแห้ง ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2560-2561
Effect of edible coating from pineapple wastes on qualities of dehydrated pineapple. Funded by Kasetsart University Research and Institute 2016-2017

 

- ฟิล์มเพกตินร่วมกับสารต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกมะนาว ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2559-2560
Pectin-based film incorporated with antioxidant extract from lime peels. Funded by Kasetsart University Research and Institute 2015-2016

 

- ฟิล์มโปรตีนจากวัสดุเหลือทิ้งของมะพร้าว ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2558-2559

Protein films from coconut waste. Funded by Kasetsart University Research and Institute 2014-2015

 

- ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติของพลาสมาโปรตีนดัดแปรจากเลือดสุกรเพื่อนำมาใช้เอนแคปซูเลทสารสกัดตามธรรมชาติ ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2557-2558

Factor affecting properties of modified plasma protein from porcine to be encapsulated natural extract.Funded by Kasetsart University Research and Institute 2013-2014

 

- ฟิล์มกลูโคแมนแนนที่มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ 2556

Glucomannan film with antioxidant activity for extending fruit shelf life. Funded by Faculty of Engineering at Kamphaengsaen 2013

 

- การเตรียมและสมบัติของนาโนคอมโพสิตฟิล์มจากแป้งกล้วยร่วมกับสารอนุภาคขนาดนาโนจากแป้งกล้วยหรือสารประเภท montmorillonite ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2556-2557

Preparation and properties of nanocomposite banana-based film incorporated with banana starch nanoparticlesor nanoclay montmorillonite. Funded by Kasetsart University Research and Institute 2012-2013

 

- สมบัติของฟิล์มบริโภคได้จากผลฟักข้าว ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ 2556

Properties of edible film from gac fruit. Funded by Faculty of Engineering at Kamphaengsaen 2013

 

- ฟิล์มบริโภคได้จากข้าวหอมมะลิสีชนิดต่างๆ ที่มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ทุนอุดหนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2555

Edible film from different varieties of pigmented Khao Dawk Mali rice existing of antioxidant activity. Funded by Center of Excellent for Agricultural and Food Machinery, Kasetsart University 2012

 

- สารสกัดจากวัสดุเหลือทิ้งของมะม่วงเพื่อนำมาใช้เป็นองค์ประกอบของฟิล์มย่อยสลายได้ ทุนอุดหนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2554

Mango waste extracts as components for biodegradable films. Funded by Center of Excellent for Agricultural and Food Machinery, Kasetsart University 2011

- ปัจจัยในการสกัดต่อสมบัติของสารสกัดจากฝางและการนำไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ 2555

Extraction factor affecting extracted sappan properties and its use in food product.  Funded by Faculty of Engineering at Kamphaengsaen 2012

 

- สมบัติและปริมาณสารสกัดที่ได้จากการกากกาแฟเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ 2554

Property and amount of extracted substance from spent coffee grounds for food industry use. Funded by Faculty of Engineering at Kamphaengsaen 2011

 

- การเตรียมสารอนุภาคขนาดนาโนจากแป้งกล้วยร่วมกับสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2554

Preparation of banana-based nanoparticles incorporated with natural antimicrobial agents. Funded by Kasetsart University Research and Institute 2011

 

- พลาสติกย่อยสลายได้จากแป้งกล้วยและพอลิแลกติกแอซิดร่วมกับสารสกัดจากข่าเพื่อต้านเชื้อแบคทีเรีย ทุนอุดหนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2553

Biodegradable plastic from banana flour and polylactic acid with galangal extract against bacteria Funded by Center of Excellent for Agricultural and Food Machinery, Kasetsart University 2010

 

- การพัฒนาสารเคลือบผิวชนิดใหม่ที่มีสมบัติในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2553
Development of novel edible coatings with antimicrobial activity for fresh fruits.Funded by Kasetsart University Research and Institute 2010-2012

 

- การทำแห้งและการสกัดสารต้านเชื้อแบคทีเรียจากใบกฤษณา ทุนอุดหนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม ในโครงงาน IRPUS2 ประจำปีงบประมาณ 2552

Drying process and antibacterial extraction from Kritsana leave. Funded by The Thailand Research Fund 2009

 

- การเคลือบผิวกระเทียมปอกเปลือกด้วยฟิล์มบริโภคได้ในบรรจุภัณฑ์ดัดแปรบรรยากาศ ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2552

Edible coating for fresh-cut peeled garlic in modified atmosphere packaging. Funded by Kasetsart University Research and Institute 2009


- การสกัดสารต้านเชื้อจุลินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ 2551

Antimicrobial extraction from agricultural byproducts. Funded by Faculty of Engineering at Kamphaengsaen 2008


- สมบัติทางกายภาพและทางกลของแผ่นฟิล์มกล้วยที่เสริมเส้นใยธรรมชาติ ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2551-2552

Physical and mechanical properties of biofiber reinforced banana composite sheet. Funded by Kasetsart University Research and Institute 2008-2009

- การลดปริมาณไขมันในกระบวนการผลิตผลไม้ทอดกรอบภายใต้ความดันสุญญากาศ ทุนอุดหนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม ในโครงงาน IRPUS2 ประจำปีงบประมาณ 2549

Oil uptake reduction of fruit chips in vacuum frying. Funded by The Thailand Research Fund 2006

- กระบวนการล้างผักเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ 2549

Washing process of vegetables for consumer safety. Funded by Faculty of Engineering at Kamphaengsaen 2006

- ฟิล์มบริโภคได้จากมะม่วงต่อคุณภาพของมะม่วงตัดแต่ง ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2549

Edible composite mango films on minimally processed mango quality. Funded by Kasetsart University Research and Institute 2006

- การพัฒนากระดาษเคลือบวัสดุที่ย่อยสลายได้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตร ทุนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2549

Development of coated paper with biodegradable materials to extend the shelf life of agricultural commodities. Funded by National Metal and Materials Technology Center 2006

-การผลิตและสมบัติของเซริซินฟิล์มที่บริโภคได้ ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2549

Formation and properties of sericin films. Funded by Kasetsart University Research and Institute 2006


ผลงานตีพิมพ์ : 

Publication : 

 1. Rodsamran, P. and Sothornvit, R. 2018. Microencapsulation of Thai rice grass (O. Sativa cv. Khao Dawk Mali 105) extract incorporated to form bioactive carboxymethyl cellulose edible film. Food Chemistry. 242: 239-246.
 2. Rodsamran, P. and Sothornvit, R. 2018. Physicochemical and functional properties of protein concentrate from byproduct of coconut processing. Food Chemistry. 241: 364-371.
 3. Rodsamran, P. and Sothornvit, R. 2017. Effect of subcritical water technique and ethanolic solvent on total phenolic contents and antioxidant capacity of Thai rice plant (O. Sativa cv. Khaodawk Mali 105). International Food Research Journal. 24: 1676-1684.
 4. Orsuwan, A. and Sothornvit, R. 2017. Development and characterization of banana flour film incorporated with montmorillonite and banana starch nanoparticles. Carbohydrate Polymers. 174: 235-242.
 5. Samsalee, N. and Sothornvit, R. 2017. Effect of natural cross-linkers and drying methods on physicochemical and thermal properties of dried porcine plasma protein. Food Bioscience. 19: 26-33.
 6. Rodsamran, P. and Sothornvit, R. 2017. Rice stubble as a new biopolymer source to produce carboxymethyl cellulose-blended films. Carbohydrate Polymers. 171: 94-101.
 7. Samsalee, N. and Sothornvit, R. 2017. Modification and characterization of porcine plasma protein with natural agents as potential cross-linkers. International Journal of Food Science and Technology. 52: 964-971.
 8. Orsuwan, A., Shankar, S., Wang, L.F., Sothornvit, R. and Rhim, J.W. 2017. One-step preparation of banana powder/silver nanoparticles composite films. Journal of  Food Science and Technology. 54: 497-506.
 9. Orsuwan, A. and Sothornvit, R. 2017. Effect of banana and plasticizer types on mechanical, water barrier, and heat sealability of plasticized banana-based films. Journal of Food Processing and Preservation. 1-8. DOI: 10.1111/jfpp.13380
 10. Klangmuang, P. and Sothornvit, R. 2016. Barrier properties, mechanical properties and antimicrobial activity of hydroxypropyl methylcellulose-based nanocomposite films incorporated with Thai essential oils. Food Hydrocolloids. 61: 609-616.
 11. Orsuwan, A., Shankar, S., Wang, L.W., Sothornvit, R. and Whim, J.W. 2016. Preparation of antimicrobial agar/banana powder blend films reinforced with silver nanoparticles. Food Hydrocolloids. 60: 476-485.
 12. Klangmuang, P. and Sothornvit, R. 2016. Combination of beeswax and nanoclay on barriers, sorption isotherm and mechanical properties of hydroxypropyl methylcellulose-based composite films. LWT-Food Science and Technology. 65, 222-227.
 13. Rodsamran, P. and Sothornvit, R. 2015. Renewable cellulose source: isolation and characterization of cellulose from rice stubble residues. International Journal of Food Science and Technology. 50: 1953-1959.
 14. Sothornvit, R. and Klangmuang, P. 2015. Active edible coating to maintain the quality of fresh mango. Acta Horticulturae. 1079: 473-480.
 15. Sothornvit, R. and Tangworakit, P. 2015. Effect of edible coating on the quality of fresh-cut garlic in modified atmosphere packaging (MAP). Acta Horticulturae. 1071: 413-420.
 16. Orsuwan, A. and Sothornvit, R. 2015. Effect of miniemulsion cross-linking and ultrasonication on properties of banana starch. International Journal of Food Science and Technology. 50: 298-304.
 17. Orsuwan, A. and Sothornvit, R. 2013. Chemical, physical and physicochemical properties of modified banana starch. The 6th TSAE International Conference: TSAE 2013. 162-166.
 18. Samsalee, N. and Sothornvit, R. 2014. Effects of drying methods on physicochemical and rheological properties of porcine plasma protein. KU Journal: Natural Science. 48: 629-636.
 19. Sothornvit, R. 2013. Effect of edible coating on qualities of fresh guava. Acta Horticulturae. 1012: 453-460.
 20. Klangmuang, P. and Sothornvit, R. 2012. Antifungal performance of hydroxypropyl methylcellulose film incorporated with essential oil against Colletotrichum gloeosporioides. Agricultural Science Journal, 43(3) (Suppl.): 625-628. (พลอย กลางเมือง และ รังสินี โสธรวิทย์. 2555. ประสิทธิภาพของฟิล์มไฮดรอกซีโพรพิล เมธิลเซลลูโลสร่วมกับน้ำมันหอมระเหยในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides.วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ฉบับพิเศษ) 43 (3): 625-628.)
 21. Sothornvit, R. and Sampoompuang, C. 2012. Rice straw paper incorporated with activated carbon as an ethylene scavenger in a paper-making process. International Journal of Food Science and Technology. 47(3): 511-517.
 22. Tangworakit, P. and Sothornvit, R. 2011. Factors affecting antioxidant and antibacterial activities of garlic extract. (ภรภัทร ตั้งวรกิตติ์ และ รังสินี โสธรวิทย์ 2554. ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากกระเทียม. การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8: 720-728.)
 23. Sothornvit, R. 2011. Edible coating and post-frying centrifuge step effect on quality of vacuum-fried banana chips. Journal of Food Engineering. 107: 319-325.
 24. Sothornvit, R. 2010. Physical and mechanical properties of composite mango films. Acta Horticulturae. 877: 973-978.
 25. Sothornvit, R. and Songtip, S. 2010. Effect of banana flour composition and glycerol content on properties of compression-molded banana sheet. Acta Horticulturae. 877: 1295-1302.
 26. Sothornvit, R. and Rodsamran, P. 2010. Mango film coated for fresh-cut mango in modified atmosphere. International Journal of Food Science and Technology. 45: 1689-1695.
 27. Sothornvit, R. 2010. Effect of ozonated and chlorinated water on quality of fresh-cut cauliflower and basil. Acta Horticulturae. 858: 319-324.
 28. Sothornvit, R. and Rodsamran, P. 2010. Fresh-cut mango coated with mango film in modified atmosphere. Acta Horticulturae. 857: 359-366.
 29. Sothornvit, R., Chollakup, R. and Suwanruji, P. 2010. Extracted sericin from silk waste for film formation. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 32(1): 17-22.
 30. Sothornvit, R., Hong, S.I., An, D.J. and Rhim, J.W. 2010. Effect of clay content on the physical and antimicrobial properties of whey protein isolate/organo-clay composite films. LWT-Food Science and Technology. 43, 279-284.
 31. Sothornvit, R. and Chollakup, R. 2009. Properties of sericin-glucomannan composite films. International Journal of Food Science and Technology. 44, 1395-1400.
 32. Sothornvit, R. 2009. Effect of hydroxypropyl methylcellulose and lipid on mechanical properties and water vapor permeability of coated paper. Food Research International. 42, 307-311.
 33. Sothornvit, R., Rhim, J.W. and Hong, S.I. 2009. Effect of nano-clay type on the physical and antimicrobial properties of whey protein isolate/clay composite films. Journal of Food Engineering. 91, 468-473.
 34. Sothornvit, R. and Kiatchanapaibul, P. 2009. Quality and shelf-life of washed fresh-cut asparagus in modified atmosphere packaging. LWT-Food Science and Technology. 42, 1484-1490.
 35. Navarro-Tarazaga, M.L., Sothornvit, R. and Perez-Gago, M.B. 2008. Effect of plasticizer type and amount on hydroxypropyl methylcellulose-beeswax edible film properties and postharvest quality of coated plums (Cv. Angeleno). Journal of Agricultural and Food Chemistry. 56, 9502-9509.
 36. Jarimopas, B., Rachanukroa, D., Singh, S.P. and Sothornvit, R. 2008. Post-harvest damage and performance comparison of sweet tamarind packaging. Journal of Food Engineering. 88: 193-201.
 37. Sothornvit, R. and Rodsamran, P. 2008. Effect of a mango film on quality of whole and minimally processed mangoes. Postharvest Biology and Technology. 47: 407-415.
 38. Sampoompuang, C. and Sothornvit, R. 2007. Rice straw papermaking for ethylene absorption. Agricultural Science Journal. 38(5, Suppl): 283-286. (ชัยพร สามพุ่มพวง และ รังสินี โสธรวิทย์ 2550. กระบวนการผลิตกระดาษฟางข้าวเพื่อดูดซับก๊าซเอทิลีน. ว. วิทย.กษ.38 (5, พิเศษ): 283-286.)
 39. Jarimopas, B., Toomsaengtong, S., Singh, S.P., Singh, J. and Sothornvit, R. 2007. Development of wholesale packaging to prevent post-harvest damage to rose apples. Journal of Applied Packaging Research, 2(1): 27-44.
 40. Jarimopas, B., Sirisomboon, P., Sothornvit, R. and Terdwongworakul, A. 2007. The development of engineering technology to improve the quality of production of tropical fruit in developing countries. In Focus on Food Engineering Research and Developments. Vivian, N.P. ed. (chapter 3) p. 239-305,Nova Science Publishers, Inc. (ISBN: 1-60021-898-9)
 41. Sothornvit, R., Olsen, C.W., McHugh, T.H. and Krochta, J.M. 2007. Tensile properties of compression-molded whey protein sheets: Determination of molding condition and glycerol content effects and comparison with solution-cast films. Journal of Food Engineering. 78: 855-860.
 42. Sothornvit, R. and Pitak, N. 2007. Oxygen permeability and mechanical properties of banana films. Food Research International. 40(3): 365-370.
 43. Sothornvit, R. 2005. Edible film formation and properties from different protein sources and orange coating application. Acta Horiticulturae. 682: 1731-1738.
 44. Sothornvit, R., and Krochta, J.M. 2005. Plasticizers in edible films and coatings. In Innovations in Food Packaging, Han, J.H. ed.; p.403-433. Elsevier Science, London, UK.
 45. Sothornvit, R., Olsen, C.W., McHugh, T.H. and Krochta, J.M. 2003. Formation conditions, water-vapor permeability, and solubility of compression-molded whey protein films. Journal of Food Science. 68(6): 1985-1989.
 46. Sothornvit, R., Reid, D.S. and Krochta, J.M. 2002.   Plasticizer effect on the glass transition temperature of beta-lactoglobulin films. Transactions of the ASAE. 45(5): 1479-1484.
 47. Sothornvit, R. and Krochta, J.M. 2001. Plasticizer effect on mechanical properties of beta-lactoglobulin (b-Lg) films. Journal of Food Engineering. 50: 149-155.
 48. Sothornvit, R. and Krochta, J.M. 2000. Plasticizer effect on oxygen permeability of beta lactoglobulin (b-Lg) films. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 48(12): 6298-6302.
 49. Sothornvit, R. and Krochta, J.M. 2000. Oxygen permeability and mechanical properties of films from hydrolyzed whey protein. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 48(9): 3913-3916.
 50. Sothornvit, R. and Krochta, J.M. 2000. Water vapor permeability and    solubility of films from hydrolyzed whey protein. Journal of Food Science. 65(4): 700-703.

ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อ่านบทความ  
ให้กับวารสาร  

ทางวิชาการ  
ต่างประเทศ :

Reviewer  
for International    Journals :

- Food Hydrocolloids
- Carbohydrate Polymers
- Journal of Food Science
- Postharvest Biology and Technology
- International Journal of Food Science and Technology
- Journal of Applied Polymer Science
- Journal of Food Processing and Preservation
- Drying Technology
- Journal of Food Research International
- Lebensmittel-Wissenschaft und-Technologie (Food Science and Technology)
- Journal of Food Engineering
- International Food Research Journal
- Food Research International
- Food and Bioproducts Processing
- Journal of Food Biochemistry
- Food Biophysics
- Journal of Polymers and the Environment
- Food Packaging and Shelf Life
- Journal of Food Process Engineering
- International Journal of Polymer Science
- Food and Bioprocess Technology
- Journal of Food Quality
- International Journal of Biological Macromolecules
- Packaging Technology and Science
- Chiang Mai Journal of Science
- Trends in Food Science and Technology