ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : FatCow Coupon

การฝึกงานและการทำโครงงาน

Category: เกี่ยวกับหลักสูตร Last Updated: Thursday, 12 January 2017

logofac

ประกาศ เรื่องการฝึกงานหรือสหกิจศึกษาและการทำโครงงาน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 arrow2L3การฝึกงาน

       img12 หลักสูตรนี้กำหนดให้นิสิตลงทะเบียนวิชา 02204399 การฝึกงานวิชาชีพ 
       img12 โดยนิสิตที่จะฝึกงานได้จะต้องเรียนให้ผ่านในรายวิชา 02204xxx รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 35 หน่วยกิต หรือให้อยู่ในดุลพินิจของคณาจารย์ประจำหลักสูตร 
       img12 นิสิตจะฝึกงานกับหน่วยงานที่รับนิสิตเข้าฝึกงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
       img12 นิสิตจะต้องเข้ารับการฝึกงานอย่างน้อย 240 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงาน 
       img12 นิสิตจะต้องส่งรายงานการฝึกงาน และแบบประเมินผลจากหน่วยงาน เสนอต่อหน่วยงานที่ฝึกงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เพื่อประเมินผลการฝึกงาน โดยนิสิตจะได้รับเกรดเป็น A ถึง F

 arrow2L3สหกิจศึกษา

       img12 หลักสูตรนี้กำหนดให้นิสิตลงทะเบียนวิชา 02204490 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต สำหรับนิสิตที่เลือกเรียนแผนสหกิจศึกษา 
       img12 นิสิตจะฝึกงานกับหน่วยงานที่รับนิสิตเข้าทำสหกิจศึกษา ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
       img12 นิสิตจะต้องเข้ารับการฝึกงานอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
       img12 นิสิตจะต้องส่งรายงานการฝึกงาน และแบบประเมินผลจากหน่วยงาน เสนอต่อหน่วยงานที่ทำสหกิจศึกษา โดยนิสิตจะได้รับเกรดเป็น A ถึง F

arrow2L3การทำโครงงาน

      img12 นิสิตจะสามารถลงทะเบียนเรียนวิชา 02204495 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ I ได้ก็ต่อเมื่อเรียนผ่านในรายวิชา 02204xxx รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 40 หน่วยกิต หรือให้อยู่ในดุลพินิจของคณาจารย์ประจำหลักสูตร
      img12 นิสิตจะลงทะเบียนเรียนวิชา 02204499 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ II ได้เมื่อนิสิตได้ลงทะเบียนเรียนวิชา 02204495 มาแล้วหรือลงทะเบียนเรียนพร้อมกัน นิสิตจะมีการนำเสนอและทำเล่มรายงานตามรูปแบบและส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

Hits: 17350

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6959155
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
603
989
1592
15773
53543
50840
6959155

Online (15 minutes ago):33

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:3.238.117.130