ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : FatCow Coupon

แผนการเรียนหลักสูตร พ.ศ. 2551 (รหัส 54 ปี 4 สหกิจ)

Category: เกี่ยวกับหลักสูตร Last Updated: Tuesday, 15 July 2014

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
(สำหรับนิสิตที่เลือกเรียนแผนสหกิจศึกษา)
     

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
01204111
คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
(Computers and Programming)
3 (2-3)
01403117
หลักมูลเคมีทั่วไป
(Fundamental of Gerneral Chemistry)
3 (3-0)
01403114
ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป
(Laboratory in Fundamental of Gerneral Chemistry)
1 (0-3)
01417167 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I
(Engineering Mathematics I)

4 (4-0)

01420111 ฟิสิกส์ทั่วไป I
(General Physics I)

3 (3-0)

01420113 ปฎิบัติการฟิสิกส์ I
(Laboratory in Physics I)

1 (0-3)

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา
(Physical Education Activities)

1 (0-2)

01355xxx ภาษาอังกฤษ
(English)

3 (3-0)

  รวม
19 (15-11)
     

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

01204223

การฝึกปฎิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(Practicum for Computer Engineering)

1 (0-3)

01208111

การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)

3 (2-3)

01417168

คณิตศาสตร์วิศวกรรม II
(Engineering Mathematics II)

3 (3-0)

01420112

ฟิสิกส์ทั่วไป II
(General Physics II)

3 (3-0)

01420114

ปฎิบัติการฟิสิกส์ II
(Laboratory in Physics II)

1 (0-3)

01999021

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)

3 (3-0)

01175xxx

กิจกรรมพลศึกษา
(Physical Education Activities)

1 (0-2)

01355xxx

ภาษาอังกฤษ
(English)

3 (3-0)

 
ศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3 (-)

  รวม
21( - )
     

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

 

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

01204211

คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
(Discrete Mathematics)

3 (3-0)

01204212

ชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา
(Abstract Data Types and Problem Solving)

3 (3-0)

01204214

ปฏิบัติการพัฒนาทักษะการโปรแกรม

1 (0-3)

01204222

การออกแบบระบบดิจิทัล
(Digital Systems Design)

3 (3-0)

01208201

หลักการพื้นฐานทางกลศาสตร์วิศวกรรม
(Basic Principles in Engineering Machanics)

3 (3-0)

01417267 คณิตศาสตร์วิศวกรรม III
(Engineering Mathematics III)

3 (3-0)

01355xxx ภาษาอังกฤษ
(English)
3 (3-0)
  รวม
19 (18-3)
     

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

01204213

ทฤษฎีการคำนวณ
(Theory of Computation)

3 (3-0)

01204224

ปฏิบัติการวงจรตรรกะ
(Logic circuit Laboratory)

1 (0-3)

01204225

สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
(Computer Architecture and Organization)

3 (3-0)

01204313

การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี
(Algorithm Design and Analysis)

3 (3-0)

01205201

วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
(Introduction to Electrical Engineering)

3 (3-0)

01205203

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
(Electronics for Computer Engineers)

3 (3-0)

01219211

ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์

1 (0-3)

 
วิชาเลือกเสรี

3 ( - )

  รวม

20( - )

     

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

01204312
ความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่มสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
(Probability and Random Processes for Computer Engineers)

3 (3-0)

01204323
การออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบไมโครโปรเซสเซอร์
(Microprocessors and Microprocessor System Design)

3 (3-0)

01204325
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Data Communication and Computer Networks)

3 (3-0)

01204331
ซอฟต์แวร์ระบบ
(System Software)

3 (3-0)

01204371
เทคนิคการแปลงในการประมวลผลสัญญาณ
(Transform Techniques in Signal Processing)

3 (3-0)

01205202
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า I
(Electrical Engineering Laboratory I)

1 (0-3)

01205303
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์     
(Electronics Laboratory for Computer Engineers)

1 (0-3)

  วิชาเลือกเฉพาะ

3 ( - )

  รวม
20 ( - )
     

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

01204324
ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์
(Laboratory in Computer System)
1 (0-3)
01204332
ระบบปฏิบัติการ
(Operating System)

3 (3-0)

01204341
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)

3 (3-0)

01204351
ระบบฐานข้อมูล
(Database System)

3 (3-0)

01204495
การเตรียมงานโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering Project Preparation)
2 (2-0)
 
วิชาเฉพาะเลือก
9 ( - )
  รวม

21 ( - )

     

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

01200490
สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)
6 ( - )
  รวม

6 ( - )

     
     

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

01204352
กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Laws and Ethics in Information Technology)

3 (3-0)

01204497
สัมมนา
(Seminar)

1

01204499 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering Project)
2 (0-6)
  ศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3 ( - )

  ศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 ( - )
 
วิชาเลือกเสรี

3 ( - )

  รวม

15 ( - )

Hits: 11713

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6959128
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
576
989
1565
15773
53516
50840
6959128

Online (15 minutes ago):19

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:3.238.117.130