ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : FatCow Coupon

ข่าวการศึกษา-2558

Category: ข่าวการศึกษา Last Updated: Monday, 28 January 2019
img12 ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2558 [17 พ.ย. 58]
img12 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [10 มิ.ย. 58]
img12 ตารางเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน : Update 30 ธ.ค. 58 [5 ม.ค. 59]
img12 ประกาศเรื่องการฝึกงานและการทำโครงงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [23 พ.ย. 58]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (ฉบับจริง) สอบระหว่างวันที่ 14 - 25 ธ.ค. 58 ปรับปรุงล่าสุด 8 ธ.ค. 58 [8 ธ.ค. 58]
img12 ประกาศ ให้นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าเรียนวิชา 02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 11 ธ.ค. 58 นิสิตภาคปกติ เรียนเวลา 13.00-14.00 น. ห้อง 8301 และนิสิตภาคพิเศษ เรียนเวลา 14.30-15.30 น. ห้อง 8301 (หมายเหตุ นิสิตจะต้องเอาสมุดบันทึกเล่มสีเหลืองที่บันทึกเรียบร้อยแล้วมาส่งในวันและเวลาดังกล่าวด้วย) [3 ธ.ค. 58]
img12 ตารางการนำเสนอหัวข้อโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (02204495) ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 วันอังคารที่ 8 ธ.ค. 58 เวลา 13.00 - 14.00 น. [4 ธ.ค. 58]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (ฉบับร่าง) สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ภายในวันที่ 4 ธ.ค. 58 เท่านั้น (สอบระหว่างวันที่ 14 - 25 ธ.ค. 58) ปรับปรุงล่าสุด 26 พ.ย. 58 [26 พ.ย. 58]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 31 ต.ค. - 8 พ.ค. 58) ปรับปรุงล่าสุด 16 ต.ค. 58 [19 ต.ค. 58]
img12 กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [21 ก.ย. 58]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (ฉบับร่าง) สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ภายในวันที่ 15 ต.ค. 58 เท่านั้น (สอบระหว่างวันที่ 31 ต.ค. - 8 พ.ค. 58) ปรับปรุงล่าสุด 6 ต.ค. 58 [6 ต.ค. 58]
img12 ตารางเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (ฉบับจริง) Update 16 ส.ค. 58 [17 ส.ค. 58]
img12 รหัสนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (รหัส 58) ประจำปีการศึกษา 2558 [20 ส.ค. 58]
img12 ประกาศคณะฯ เรื่อง ให้งดการเรียนการสอน ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ก.ย. 58 เวลา 13.30-15.30 น. [2 ก.ย. 58]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม และรับเหรียญเกียรตินิยม วันที่ 4 ก.ย. 58 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [17 ส.ค. 58]
img12 เอกสารสำหรับนิสิตใหม่ 2558 KU75 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [29 มิ.ย. 58]
img12 ตารางการนำเสนอการฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วันพฤหัสบดีที่ 13 ส.ค. 58 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง E8301 E8302 และ E8303 (ให้นิสิตปี 3 ทุกคนที่จะฝึกงานในปี 2559 เข้าฟังโดยพร้อมเพรียงกัน) [10 ส.ค. 58]
img12 รหัสนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 58 [KU75] สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2558 [ภาคปกติ] [ภาคพิเศษ] [8 ก.ค. 58]
img12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admission) ปีการศึกษา 2558 [เว็บไซต์] [2 ก.ค. 58]
img12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (รอบสาม) และแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์ [18 มิ.ย. 58]
img12 ประกาศทำคำร้องขอจบการศึกษา ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 15 - 26 มิ.ย. 58 [ระบบกรอกคำร้องขอจบการศึกษา] [16 มิ.ย. 58]
img12 นิสิตที่มีรายชื่อค้างหนังสือและค้างค่าปรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ให้ดำเนินการปลอดหนี้ให้เรียบร้อยก่อนจบการศึกษาหรือก่อนลงทะเบียนเรียนภาคถัดไป[16 มิ.ย. 58]
img12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (รอบสาม) [16 มิ.ย. 58]
img12 เปิดสมัครรับตรง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (รอบสาม) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 มิ.ย. 58 [รายละเอียด] [4 มิ.ย. 58]
img12 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ระบบ Admissions ปีการศึกษา 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ในวันที่ 15 มิ.ย. 58 ณ อาคาร 9 [5 มิ.ย. 58]
img12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) [20 พ.ค. 58]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (ฉบับจริง) สอบระหว่างวันที่ 11 - 22 พ.ค. 58 แก้ไขล่าสุด 12 พ.ค. 58 [12 พ.ค. 58]
img12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) [18 พ.ค. 58]
img12 เปิดสมัครรับตรง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย. - 17 พ.ค. 58 [รายละเอียด] [10 เม.ย. 58]
img12 ขอเชิญนิสิตทุกระดับการศึกษา เข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่ 27 เม.ย. - 10 พ.ค. 58[29 เม.ย. 58]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (ฉบับจริง)สอบระหว่างวันที่ 11 - 22 พ.ค. 58 แก้ไขล่าสุด 7 พ.ค. 58 [7 พ.ค. 58]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (ฉบับร่าง) สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ภายในวันที่ 6 พ.ค. 58 เท่านั้น (สอบระหว่างวันที่ 11 - 22 พ.ค. 58) แก้ไขล่าสุด 1 พ.ค. 58 [1 พ.ค. 58]
img12 ปฏิทินกิจกรรม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมภาคต้น ปีการศึกษา 2558 [13 มี.ค. 58]
img12 ขอเชิญนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ ทุกสถาบันทั่วประเทศ ส่งผลงานเพื่อนำเสนอแบบโปสเตอร์ใน "งานมหกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา 2558" วันที่ 25 พ.ค. 58 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 23 เม.ย. 58 [9 มี.ค. 58]
img12 รายชื่อนิสิตสอบปฏิบัติการรายวิชา 02204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม ในวันเสาร์ที่ 21 มี.ค. 58  ณ ชั้น 3-4 อาคาร 8 [18 มี.ค. 58]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (ฉบับจริง) แก้ไขล่าสุด 13 มี.ค. 58 (สอบระหว่างวันที่ 14 - 22 มี.ค. 58) [16 มี.ค. 58]
img12 ประกาศรายชื่อนิสิตและอ.ที่ปรึกษาวิชา 02204495 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 [27 ก.พ. 58]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (ฉบับร่าง) สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ภายในวันที่ 6 มี.ค. 58 เท่านั้น (สอบระหว่างวันที่ 14 - 22 มี.ค. 58) [27 ก.พ. 58]
img12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดยวิธีรับตรง (รอบแรก) [11 ก.พ. 58]
img12 ตารางเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 แก้ไขล่าสุด 23 ธ.ค. 57 [5 ม.ค. 58]
img12 นิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษาใน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ให้เข้าไปกรอกคำร้องขอจบการศึกษาและขอโอนค่าประกันของเสียหาย ตั้งแต่วันที่ 2-20 ก.พ. 58 [19 ม.ค. 58]
img12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ภาคพิเศษ โดยวิธีรับตรง (รอบแรก) [ตรวจสอบรายชื่อ] [10 ก.พ. 58]
img12 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น [19 ม.ค. 58]
[ข่าวการศึกษาปี 2561][ข่าวการศึกษาปี 2560][ข่าวการศึกษาปี 2559][ข่าวการศึกษาปี 2558][ข่าวการศึกษาย้อนหลังก่อนหน้านี้]
Hits: 2416

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6959270
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
718
989
1707
15773
53658
50840
6959270

Online (15 minutes ago):24

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:3.238.117.130