ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : FatCow Coupon

ข่าวการศึกษา-2559

Category: ข่าวการศึกษา Last Updated: Monday, 28 January 2019
img12 ปฏิทินกิจกรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 [2 พ.ย. 59]
img12 รายชื่อนิสิตค้างหนังสือและค้างค่าปรับภาคต้น ปีการศึกษา 2559 [11 ม.ค. 59]
img12 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 [20 ธ.ค. 59]
img12 นิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้ยืนยันเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ภายในวันที่ 19 ม.ค. 60[16 ม.ค. 59]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 15 - 24 ธ.ค. 59) [15 พ.ย. 59]
img12 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง นิสิตที่มีผลงานดีเด่นได้รับการคัดเลือกตามระเบียบการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 [6 ต.ค. 59]
img12 ตารางสอบการนำเสนอข้อเสนอโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (สอบวันที่ 7-8 ธ.ค. 59) [30 พ.ย. 59]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (ฉบับร่าง) (สอบระหว่างวันที่ 15 - 24 ธ.ค. 59) [23 พ.ย. 59]
img12 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน งดการเรียนการสอน ในวันพุธที่ 26 ต.ค. 59 [25 ต.ค. 59]
img12 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร [14 ต.ค. 59]
img12 กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [7 ต.ค. 59]
img12 การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร (ขึ้นทะเบียนบัณฑิต) ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 22 ก.ย. - 21 ต.ค. 59 [22 ก.ย. 59]
img12 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [16 ส.ค. 59]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 1 - 9 ต.ค. 59) ปรับปรุง 30 ก.ย. 59  [30 ก.ย. 59]
img12 ตารางเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน : Update 1 ส.ค. 59 [1 ส.ค. 59]
img12 ประกาศรายชื่อนิสิตและอ.ที่ปรึกษาวิชา 02204495 การเตรียมโครงงานฯ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 [24 ส.ค. 59]
img12 ขอเชิญทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. - 15 ส.ค. 59[20 เม.ย. 59]
img12 การนำเสนอการฝึกงานภาคฤดูร้อน 2559 วันอังคารที่ 2 และพฤหัสบดีที่ 4 ส.ค. 59 [28 ก.ค. 59]
img12 กำหนดการมอบตัวนิสิตใหม่ KU 76 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 22 ก.ค. 59 [14 ก.ค. 59]
img12 สอบสัมภาษณ์ Admissions ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอังคารที่ 14 มิ.ย. 59 [10 มิ.ย. 59]
img12 ขยายเวลาระบบประเมินการเรียนการสอน (ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2) ถึงวันที่ 5 มิ.ย. 59 [23 พ.ค. 59]
img12 ประกาศให้นิสิตที่จะลงเรียนในรายวิชา 02204495 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ I ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ส่งแบบเสนอโครงงานฯ ภายในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559[12 พ.ค. 59]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 16 - 27 พ.ค. 59) ปรับปรุง 18 พ.ค. 59 [18 พ.ค. 59]
img12 ขอเชิญนิสิตเข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 - 21 พ.ค. 59[10 พ.ค. 59]
img12 ตารางสอบการนำเสนอโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (02204499) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558ปรับปรุง 2 พ.ค. 59 [2 พ.ค. 59]
img12 เปิดสมัครรับตรง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย. - 19 พ.ค. 59 [18 เม.ย. 59]
img12 ตารางสอบการนำเสนอโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (02204499) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ปรับปรุง 29 เม.ย. 59 [29 เม.ย. 59]
img12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2559 (รอบแรก) [หนังสือยืนยันสิทธิ์] [ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง] [23 ก.พ. 59]
img12 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่อง ให้จัดการเรียนการสอนชดเชยและปิดทำการ ในวันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 59[11 มี.ค. 59]
img12 ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมสมัครสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หมดเขตภายในวันที่ 31 มี.ค. 59 [เว็บไซต์] [29 ก.พ. 59]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 19 - 27 มี.ค. 59) ปรับปรุงล่าสุด 15 มี.ค. 59 [18 มี.ค. 59]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 19 - 27 มี.ค. 59) ปรับปรุงล่าสุด 14 มี.ค. 59 [15 มี.ค. 59]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 19 - 27 มี.ค. 59) ปรับปรุงล่าสุด 11 มี.ค. 59 [14 มี.ค. 59]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (ฉบับร่าง) สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ภายในวันที่ 9 มี.ค. 59 เท่านั้น (สอบระหว่างวันที่ 19 - 27 มี.ค. 59) ปรับปรุงล่าสุด 7 มี.ค. 59 [7 มี.ค. 59]
img12 รับนิสิตและให้ทุนการศึกษานักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 4 มี.ค. 59 [ใบสมัคร] [24 ก.พ. 59]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (ฉบับร่าง) สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ภายในวันที่ 9 มี.ค. 59 เท่านั้น (สอบระหว่างวันที่ 19 - 27 มี.ค. 59) ปรับปรุงล่าสุด 2 มี.ค. 59 [2 มี.ค. 59]
img12 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรายวิชาผ่านระบบสารสนเทศนิสิต (KU3 Online)[20 ม.ค. 59]
img12 ตารางเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน : Update 18 ม.ค. 58 [20 ม.ค. 59]
img12 ตารางสอนคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 [19 ม.ค. 59]
img12 เปิดสมัครรับตรง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2559 (รอบแรก) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค. - 12 ก.พ. 59 [14 ม.ค. 59]
img12 แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการเพิ่ม-ถอนรายวิชา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 [5 ม.ค. 59]
img12 ตารางเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน : Update 5 ม.ค. 58 [12 ม.ค. 59]
[ข่าวการศึกษาปี 2561][ข่าวการศึกษาปี 2560][ข่าวการศึกษาปี 2559][ข่าวการศึกษาปี 2558][ข่าวการศึกษาย้อนหลังก่อนหน้านี้]
Hits: 2134

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6959228
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
676
989
1665
15773
53616
50840
6959228

Online (15 minutes ago):22

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:3.238.117.130