ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : FatCow Coupon

ข่าวการศึกษา-2560

Category: ข่าวการศึกษา Last Updated: Monday, 28 January 2019
img12 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [31 ก.ค. 60]
img12 ตารางการนำเสนอรายวิชา 02204495 ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 วันที่ 12 ธ.ค. 60 [23 พ.ย. 60]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 20 - 29 พ.ย. 60) [16 พ.ย. 60]
img12 กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559-คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [9 ต.ค. 60]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ฉบับร่าง) (สอบระหว่างวันที่ 20 - 29 พ.ย. 60) [24 ต.ค. 60]
img12 รายชื่อนิสิตที่รับยกเว้นค่าหน่วยกิตสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ครั้งที่ 1 (ประจำปีการศึกษา 2560) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ย. 60[19 ก.ย. 60]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 16 - 24 ก.ย. 60) [12 ก.ย. 60]
img12 รายชื่อนิสิตและห้องสอบปฏิบัติการรายวิชา 02204111 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ในวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ย. 60 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ณ ชั้น 3-4 อาคาร 8 [22 ก.ย. 60]
img12 รายชื่อนิสิตและห้องสอบบรรยายรายวิชา 02204111 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ย. 60 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ชั้น 4-5 อาคาร 9[18 ก.ย. 60]
img12 กำหนดการและปฏิทินต่าง ๆ สำหรับนิสิตใหม่ KU77 (รหัส 60) [17 ก.ค. 60]
img12 ตารางการนำเสนอการฝึกงานภาคฤดูร้อน 2560 วันจันทร์ที่ 28 ส.ค. 60 [25 ส.ค. 60]
img12 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน เรื่อง ให้งดการเรียนการสอน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.30 น. (ไหว้ครู) [8 ส.ค. 60]
img12 กำหนดการสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มก.กพส. ประจำปีการศึกษา 2560 [14 มิ.ย. 60]
img12 ให้นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อขอรับผลสอบ KU-EXITE ที่คุณศศิธร (พี่แก้ว) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป [12 ก.ค. 60]
img12 ประกาศงดเรียนบรรยายวิชา 02204171 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง สำหรับนิสิตปี 1 ภาคปกติ (รหัส 60) ในวันอังคารที่ 1 ส.ค. 60 เวลา 14.30 - 16.30 น. ทั้งนี้ชั่วโมงเรียนวันพุธยังคงมีปกติ [18 ก.ค. 60]
img12 รายชื่อนิสิตค้างหนังสือและค้างค่าปรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 [14 มิ.ย. 59]
img12 เปิดสมัครรับตรง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (รอบสาม) สมัครได้ตั้งแต่ 15 - 22 มิ.ย. 60 [14 มิ.ย. 60]
img12 ขอความร่วมมือนิสิตประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 31 พ.ค. 2560 [5 พ.ค. 60]
img12 รายชื่อและแนวปฏิบัติการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค. 60 [15 พ.ค. 60]
img12 เปิดสมัครรับตรง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง) สมัครได้ตั้งแต่ 17 เม.ย. - 26 พ.ค. 60  [19 เม.ย. 60]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 15 - 26 พ.ค. 60) update 16/05/60 [16 พ.ค. 60]
img12 ตารางสอบการนำเสนอข้อเสนอโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (สอบวันที่ 17-24 พ.ค. 60) [16 พ.ค. 60]
img12 การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค. 60 [11 ม.ค. 60]
img12ขอเชิญผู้สนใจทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ (TOEIC) ในวันเสาร์ที่ 13 พ.ค.60 [5 พ.ค. 60]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (ฉบับร่าง) (สอบระหว่างวันที่ 15 - 26 พ.ค. 60) [27 เม.ย. 60]
img12 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน [11 พ.ค. 59]
img12 ประกาศงดการเรียนการสอน (เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 4) วันที่ 4 พ.ค. 60 เวลา 08.30 - 13.00 น. [2 พ.ค. 60]
img12 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 29 เม.ย. 60 [14 มี.ค. 60]
img12 ประกาศงดการเรียนการสอน เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 3 ในวันพุธที่ 5 เม.ย. 60 เวลา 12.00 - 14.30 น. [24 มี.ค. 60]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (ฉบับจริง) สอบระหว่างวันที่ 18 - 26 มี.ค. 60 [21 มี.ค. 60]
img12 ตรวจสอบการลงทะเบียนรายวิชานอกหลักสูตร ภาคปลาย 2559 [6 มี.ค. 60]
img12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (รอบแรก) [2 มี.ค. 60]
img12 ตารางเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 [10 ม.ค. 60]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (ฉบับจริง) สอบระหว่างวันที่ 18 - 26 มี.ค. 60 [13 มี.ค. 60]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (ฉบับร่าง) แก้ไขภายในวันที่ 9 มี.ค. 60 (สอบระหว่างวันที่ 18 - 26 มี.ค. 60) [7 มี.ค. 60]
img12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โดยวิธีรับตรง (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (รอบแรก) สอบในวันที่ 1 มี.ค. 60 เวลา 09.00-12.00 น. [24 ก.พ. 60]
img12 กำหนดการโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการเรียนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่น 2 : 24-26 ก.พ. 60) [15 ก.พ. 60]
img12 ฟรี!! ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมทดลองใช้ข้อสอบ KU-EXITE ในวันอาทิตย์ที่ 26 ก.พ. 60 เวลา 13.00-15.00 น. [9 ก.พ. 60]
img12 ขอเชิญนิสิตที่มีผลการเรียนระหว่าง 1.75-2.00 เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการเรียนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 [15 ก.พ. 60]
img12 เปิดสมัครรับตรง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (รอบแรก) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 17 ก.พ. 60 [12 ม.ค. 60]
[ข่าวการศึกษาปี 2561][ข่าวการศึกษาปี 2560][ข่าวการศึกษาปี 2559][ข่าวการศึกษาปี 2558][ข่าวการศึกษาย้อนหลังก่อนหน้านี้]
Hits: 2560

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6959249
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
697
989
1686
15773
53637
50840
6959249

Online (15 minutes ago):28

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:3.238.117.130