ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : FatCow Coupon

การรับเงินประกันอุบัติเหตุ

Category: เกี่ยวกับนิสิต
Last Updated: Thursday, 05 November 2020

ขั้นตอนการรับเงินประกันอุบัติเหตุ

 

เมื่อนิสิตเกิดอุบัติเหตุ และได้รับการรักษาซึ่งมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น นิสิตสามารถเบิกเงินคืนจาก 2 หน่วยงาน ดังนี้

 

1. จากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

     1. นำหลักฐานต่อไปนี้ไปที่หน่วยงานทุนการศึกษาและสวัสดิภาพนิสิต ที่อาคารกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

        1.1 สำเนาใบรับรองแพทย์

        1.2 สำเนาใบเสร็จรับเงิน

        1.3 สำเนา KU 2

        1.4 สำเนาบัตรนิสิต

     2. กรอกแบบฟอร์มการขอเบิกเงินประกันฯ รับแบบฟอร์มได้ที่หน่วยงานทุนการศึกษาและสวัสดิภาพนิสิต อาคารกิจการนิสิต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

     3. รอรับเงินตามกำหนดวันที่กองทุนฯ แจ้ง

 

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ และใบเสร็จรับเงินฉบับจริงให้นำกลับมาด้วย เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับเบิกจากบริษัทที่คณะฯ ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้ (บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน))

 

2. จากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

     1. นำหลักฐานต่อไปนี้ไปที่สวัสดิการ กองธุรการ อาคารชูชาติกำภู

        1.1 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง

        1.2 ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง

     2. กรอกแบบฟอร์มการขอเบิกเงินประกันฯ รับแบบฟอร์มได้ที่งานสวัสดิการฯ

     3. รอรับเงินตามกำหนดวันที่งานสวัสดิการฯ แจ้ง

 

หมายเหตุ ถ้านิสิตเข้ารับการรักษามากกว่า 1 ที่ (คลินิก / โรงพยาบาล) นิสิตสามารถนำมาได้ทุกที่ โดยต้องขอใบรับรองแพทย์ และใบเสร็จรับเงินจากทุกที่เพื่อมาเป็นหลักฐานการเบิก

ข้อมูลเพิ่มเติม : กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แหล่งความรู้ / แหล่งข้อมูล

Category: เกี่ยวกับนิสิต
Last Updated: Wednesday, 08 January 2014
img12 วิศวกรรมไฟฟ้า
img12 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
img12 วิทยาการคอมพิวเตอร์
img12 เทคโนโลยีสารสนเทศ
img12 ระบบสารสนเทศ
img12 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
img12 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
img12 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
img12 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
img12 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
img12 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
img12 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
img12 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
img12 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
img12 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
img12 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
img12 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
img12 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
img12 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
img12 วิชาการ.คอม
img12 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
   

 

 

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

Category: เกี่ยวกับนิสิต
Last Updated: Wednesday, 08 January 2014
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สนับสนุนให้จัดกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงาน การอยู่ร่วมกันในสังคม และการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ เช่น
img12 การแลกเปลี่ยนนิสิตกับต่างประเทศ
img12 กิจกรรมชมรมของนิสิต

img12 การเข้าค่ายอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ
activity

img12 การเข้าค่ายเสริมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
IMG 3867
img12 การออกค่ายพัฒนาชนบท
IMG 1034
img12 การดูงานนอกสถานที่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
IMG 0817
   
 

ทุนการศึกษา

Category: เกี่ยวกับนิสิต
Last Updated: Thursday, 05 November 2020

money1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้จัดสรรทุนการศึกษาไว้ให้นิสิตทุกชั้นปี ดังนี้
 
img12 ทุนเรียนดี สำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดี หรือคะแนนเฉลี่ยสูงสุด มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ทุกภาคการศึกษา
 
img12 ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต สำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนระดับ A ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 5 รายวิชา (รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาถัดไป
 
img12 ทุนนิสิตช่วยสอน เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้หาประสบการณ์ และมีรายได้พิเศษสำหรับใช้ในการศึกษา จำนวน 3,000 บาท/เดือน โดยนิสิตที่สนใจสามารถติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ
 
img12 ทุนนิสิตช่วยงาน สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มีทุนทำงานให้กับนิสิตเป็นรายเดือน โดยให้ช่วยงานที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มอบหมายให้
 
img12 ทุนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา นิสิตทุกคน มีสิทธิ์กู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ตามระเบียบของกองทุน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6857664
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
278
744
29199
29199
2892
59716
6857664

Online (15 minutes ago):21

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:3.236.223.106