ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : FatCow Coupon

ข่าวเด่น

ข่าวอบรม-สัมมนา-2558

Last Updated: Monday, 28 January 2019
img12 ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในงานประชุมทางวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 (ECTI-CON 2016) หมดเขตส่งบทความวันที่ 31 ม.ค. 58 [27 พ.ย. 58]
img12 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ KKU-IENC2016 หมดเขตรับบทความ วันที่ 3 มี.ค. 59 [10 พ.ย. 58]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่องการบริหารการเงินองค์กรและการเงินบุคคล ในวันพุธที่ 16 ธ.ค. 58 เวลา 08.30 - 12.30 น. [27 พ.ย. 58]
img12 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน วันที่ 8 - 9 ธ.ค. 58 [2 ก.ย. 58]
img12 ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "ICEI 2016" จัดระหว่างวันที่ 6 - 7 มิ.ย. 59 [20 พ.ย. 58]
img12 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 59 [10 พ.ย. 58]
img12 โครงการส่งเสริมบุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) [17 ก.ย. 58]
img12 ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 ส่งแบบเสนอภายในวันที่ 6 พ.ย. 58 [8 ต.ค 58]
img12 ขอเชิญร่วมการอบรม การวางแผนการทดลองเพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15 -16 ต.ค. 58 [ลงทะเบียนภายในวันที่ 7 ต.ค. 58] [25 ก.ย. 58]
img12 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (วทท 41) ระหว่างวันที่ 6 - 8 พ.ย. 58 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี [14 ส.ค. 58]
img12 ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมรับฟังบรรยาย "สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบประชาคมกำแพงแสน" ในวันอังคารที่ 29 ก.ย. 58 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น มก.กพส. [18 ก.ย. 58]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "การกำหนดแนวทางในการปรับปรุงข้อสอบและออกข้อสอบระดับภาคีวิศวร" ในวันศุกร์ที่ 2 ต.ค. 58 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม. [17 ก.ย. 58]
img12 อบรมฟรี! "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" สำหรับนิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ไม่จำกัดคณะ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 11 ก.ย. 58 [1 ก.ย. 58]
img12 ขอเชิญชวนนิสิตที่สนใจเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559" สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ส.ค. 58 [website] [18 มิ.ย. 58]
img12 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)" ระหว่างวันที่ 10 - 20 ส.ค. 58 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ [website] [18 มิ.ย. 58]
img12 ขอเชิญอาจารย์ที่สนใจทำโครงการร่วมกับ ITAP ฟังแนวทางการขยายงาน ในวันอังคารที่ 21 ก.ค. 58 เวลา 10.00-12.00 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึก 9 [8 ก.ค. 58]
img12 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2558 [เว็บไซต์] [20 เม.ย. 58]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน" ในวันที่ 24 มิ.ย. 58 ณ KU HOME [8 มิ.ย. 58]
img12 การประชุมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนฯ ประจำปี ครั้งที่ 2/2558 วันอังคารที่ 9 มิ.ย. 58 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 9 [อาจารย์: เวลา 09.00 - 12.00 น. | บุคลากรสายสนับสนุน: เวลา 13.00 - 16.00 น.] เวลา 12.00 น. เชิญรับประทานอาหารร่วมกัน [29 พ.ค. 58]
img12 ขอเชิญเข้าร่วม "งานมหกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา 2558" วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 58 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [24 เม.ย. 58]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของการเชื่อมโยง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระหว่างวันที่ 20-21 พ.ค. 58 ณ สำนักหอสมุด กำแพงแสน [8 พ.ค. 58]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 25 - 27 พ.ย. 58 [8 เม.ย. 58]
img12 ขอเชิญบุคลากรร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 22 ปิดรับสมัครวันที่ 8 พ.ค. 58 [ลงทะเบียนออนไลน์] [8 เม.ย. 58]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 20 เม.ย. 58 [เว็บไซต์] [8 เม.ย. 58]
img12 อบรมฟรี!! โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต (สะสมหน่วยชั่วโมงกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะและความสามารถได้) ตั้งแต่วันนี้ - 12 พ.ค. 58 [25 ก.พ. 58]
img12 ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.รังสิต ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เม.ย. 58 [6 ก.พ. 58]
img12 โครงการศึกษาภาษาอังกฤษด้านธุรกิจและการสื่อสารได้จริง (BEC) ณ ประเทศอังกฤษ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 17 ก.พ. 58  [20 ม.ค. 58]
img12 ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเรื่อง "ระบบการสร้างสื่อการสอนอัจฉริยะ" ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2558 ในวันที่ 2 ก.พ. 58 เวลา 13.00 - 16.30 น.  [18 ธ.ค. 57]
img12 งานสัมมนาเรื่องทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย สำรองที่นั่งภายในวันที่ 23 ม.ค. 58 [20 ม.ค. 58]
[ข่าวอบรม-สัมมนาปี 2561][ข่าวอบรม-สัมมนาปี 2560][ข่าวอบรม-สัมมนาปี 2559][ข่าวอบรม-สัมมนาปี 2558][ข่าวอบรม-สัมมนาย้อนหลังก่อนหน้านี้]
Hits: 1217

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6857637
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
251
744
29199
29199
2865
59716
6857637

Online (15 minutes ago):15

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:3.236.223.106