ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : FatCow Coupon

ข่าวเด่น

รายชื่อนิสิตผู้เข้ารับมอบทุนการศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

Last Updated: Friday, 15 August 2014

คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

ประกาศการรับทุน

๑.     ทุนเรียนดีประเภทคะแนนเฉลี่ยสูงสุด

      คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

      เป็นนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

๑.๑  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยไม่ว่ากรณีใด ๆ ในปีการศึกษานั้น

๑.๒   มีระดับคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นสูงสุดในแต่ละชั้นปี เป็นอันดับที่ 1, 2 และ 3 (ถ้าแต่ละอันดับมีนิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้แบ่งจำนวนทุนออกเป็นส่วนๆ ละเท่ากัน เท่ากับจำนวนนิสิต) และมีระดับคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

๑.๓   เป็นผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น ไม่ต่ำกว่า 24 หน่วยกิต และเป็นไปตามแผนการจัดชั้นเรียนของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

๑.๔   พิจารณาผลการเรียนเฉพาะภาคการศึกษาปกติเท่านั้น

๑.๕   จำนวนเงินทุนที่จัดสรร

       ลำดับที่ ๑ ได้รับทุนจำนวน ๓,๐๐๐ บาท

       ลำดับที่ ๒ ได้รับทุนจำนวน ๒,๐๐๐ บาท

       ลำดับที่ ๓ ได้รับทุนจำนวน ๑,๐๐๐ บาท

๒.     ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีกิจกรรมดีเด่น

      คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

๒.๑   เป็นนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

๒.๒   เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยไม่ว่ากรณีใด ๆ ในปีการศึกษานั้น

                   ๒.๓   เป็นผู้ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

๒.๔  เป็นผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น ไม่ต่ำกว่า ๒๔ หน่วยกิต และเป็นไปตามแผนการจัดชั้นเรียนของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

๒.๕   พิจารณาผลการเรียนเฉพาะภาคการศึกษาปกติเท่านั้น

๒.๖  เป็นนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาวิชาฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน อย่างสม่ำเสมอและช่วยเหลืองานอาจารย์ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่

๒.๗   อาจารย์ประจำภาควิชาฯ เป็นผู้พิจารณานิสิตที่เหมาะสม

๒.๘   จำนวนเงินทุนที่จัดสรร ได้รับทุนละ ๒,๐๐๐ บาท

๓.     ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ช่วยเหลือทางวิชาการ (ติวเจอร์)

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

๓.๑   เป็นนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

๓.๒   เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยไม่ว่ากรณีใด ๆ ในปีการศึกษานั้น

๓.๓   เป็นผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น ไม่ต่ำกว่า ๒๔ หน่วยกิต และเป็นไปตามแผนการจัดชั้นเรียนของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

๓.๔   เป็นนิสิตที่ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

๓.๕   อาจารย์ประจำภาควิชาฯ เป็นผู้พิจารณานิสิตที่เหมาะสม

๓.๖   จำนวนเงินทุนที่จัดสรร ได้รับทุนละ ๒,๐๐๐ บาท


 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 

เรื่อง รายชื่อนิสิตผู้เข้ารับมอบทุนการศึกษาในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และมอบทุนการศึกษา

             ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

             ------------------------------

เนื่องด้วยโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ดังนั้นทางโครงการจึงได้มีการจัดสรรทุนและคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ทุนเรียนดีประเภทคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (ชั้นปีที่ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  ดังรายชื่อต่อไปนี้

    ภาคปกติ

๑.    นายชวิศ หฤหรรษพงศ์                       GPA ๓.๖๖

๒.    นายสว่างพงษ์ ทองสกุล                       GPA ๓.๔๔

๓.    นางสาวกวิสรา ปรีเปรมจินดา                GPA ๓.๓๙

ภาคพิเศษ

๑.      นายณัฐนันท์ พรประสิทธิ์พงศ์                GPA ๓.๒๕

ทุนเรียนดีประเภทคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (ชั้นปีที่ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ภาคปกติ

๑.    นายปวิธ แก้ววิเชียร                             GPA ๓.๗๗

๒.    นายณัฐพันธุ์ ษรจันทร์                           GPA ๓.๖๓

๓.   นางสาวขวัญหทัย ชัยโย                        GPA ๓.๖๐

ภาคพิเศษ

๑.    นายณัฐดนัย เจริญกิจ                          GPA ๓.๓๒

๒.    นายติณณภพ พงษ์พิสุทธา                      GPA ๓.๒๘

๓.    นายอาทิตย์ อุ่นแก้ว                            GPA ๓.๑๒

ทุนเรียนดีประเภทคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (ชั้นปีที่ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ภาคปกติ

๑.      นางสาววโรชา ศรีพุทธโชติ                  GPA ๓.๙๗

๒.      นายชญานนท์ ปรีชาวุฒิวงศ์                 GPA ๓.๗๖

๓.      นายณัฐกรณ์ สัทธาธรรมรักษ์               GPA ๓.๗๔

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑.      นายวรากร  สังกระแสร์                      GPA ๓.๐๗

๒.      นางสาวพรรษมล พันธุ์พิพัฒน์                GPA ๒.๘๔

๓.      นายวสุเทพ จัตตามาศ                        GPA ๒.๙๓

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ช่วยเหลือทางวิชาการ (ติวเจอร์)

๑.      นายชวิศ หฤหรรษพงศ์                       GPA ๓.๖๖

๒.      นายสัมพันธ์ สาราณียะพงษ์                  GPA ๒.๙๖

     ๓.   น.ส.วโรชา ศรีพุทธโชติ                        GPA ๓.๙๗

Hits: 4334

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6829529
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
650
692
1342
7115
34473
47215
6829529

Online (15 minutes ago):20

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:34.239.154.201