ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : FatCow Coupon

ข่าวเด่น

รายละเอียดหลักสูตร พ.ศ. 2551

Last Updated: Tuesday, 24 December 2013

logofac

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
     
 
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering
 
     
 
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
B.Eng. (Computer Engineering)
 
     
  หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  141  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

(1)     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  10  หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา  12  หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3  หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3  หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษา  2  หน่วยกิต

(2)     หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  105  หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะบังคับ  87  หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะเลือก  ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต

(3)     หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

(4)     การฝึกงาน  ไม่น้อยกว่า  240  ชั่วโมง
ยกเว้นนิสิตที่เรียนแผนสหกิจศึกษา
 
   
Hits: 7998

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6857609
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
223
744
29199
29199
2837
59716
6857609

Online (15 minutes ago):31

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:3.236.223.106