กำหนดการมหกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558

Last Updated: 20 May 2015
Hits: 1470

กำหนดการงานมหกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558
------------------------------------------------

เวลา  กิจกรรม
08.30 - 09.30 น. - ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง
  - ชมนิทรรศการการประกวดและนำเสนอผลงานโครงงานคอมพิวเตอร์ของนิสิต/นักศึกษา ในรูปแบบโปสเตอร์และชิ้นงาน
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร
- การรับสมัครงานจากหน่วยงานเอกชน
- ชมและเลือกซื้อหนังสือเพื่อเสริมทักษะความรู้เพิ่มเติม
   
09.30 - 09.45 น. - กล่าวรายงาน โดย อ.ดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
  - พิธีเปิด โดย รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
   
09.45 – 10.45 น. การบรรยาย เรื่อง "ความสำคัญของโครงงานวิศวกรรมและการนำไปใช้"
  โดย  ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
   
10.45 - 11.45 น. การบรรยาย เรื่อง "ดิจิทัลฟอเรนสิกส์ (Digital Forensics)"
  โดย อ.ดร.วศิน สุทธิฉายา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
11.45 - 12.00 น. มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร 
  โดย ผศ.ดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
   
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
   
13.00 – 15.00 น. เจ้าของผลงานนำเสนอผลงานให้กับทางคณะกรรมการเพื่อตรวจประเมินผลงานโครงงานคอมพิวเตอร์
   
15.00 – 15.30 น. รวบรวมและสรุปผลคะแนนการพิจารณาผลงาน
   
15.30 – 16.00 น. ประกาศผลรางวัลและถ่ายภาพร่วมกัน