รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทคัดย่อฉบับยาว

Last Updated: 07 May 2015
Hits: 3034

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทคัดย่อฉบับยาว โครงงานนิสิต/นักศึกษา
งานมหกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา 2558

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สาขาหลักที่รับพิจารณาบทความ
1 ผศ.ดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร
 • AI
 • Hardware 
 • Image Processing
2 ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล
 • Hardware 
 • AI
 • Signal Processing
3 อ.ดร.จักกริช พฤษการ
 • AI
 • Computer Networks
 • Computer Modelling
4 อ.ดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์
 • Computer Networks
 • AI
 • การออกแบบโครงข่ายไอพี 
 • Optimization 
 • Surface Reconstruction
5 อ.ดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล
 • Software
 • AI
6 อ.ดร.ปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร
 • Software
 • AI
 • Image Processing
7 อ.นุชนาฏ สัตยากวี
 • Software
 • AI
8 อ.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์
 • Software
 • AI
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สาขาหลักที่รับพิจารณาบทความ
ผศ.วิสูตร วรสง่าศิลป์

• Software with AI

2 อ.ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง  Software with AI
 AI
อ.ดร.ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์  Software without AI
 AI
4 อ.ดร.กรัญญา สิทธิสงวน Software without AI
5 อ.ดร.คทา ประดิษฐวงศ์ AI
6 อ.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ Network
7 ผศ.บัณฑิต ภูริชิติพร Software with AI
8 ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ Software with AI
9 อ.ดร.รัชดาพร คณาวงษ์  AI
 Software without AI
10 อ.ดร.วัสรา รอดเหตุภัย Network
11 อ.ดร.วีณาวดี ม่วงอ้น Software
12 ผศ.สุจิตรา อดุลย์เกษม Software with AI
13 อ.ดร.สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ • AI
• Software without AI
14 อ.เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย
15 อ.ดร.เสาวลักษณ์ อร่ามพงศานุวัต Software with AI
16 อ.อรวรรณ เชาวลิต Software without AI
17 อ.อภิเษก หงษ์วิทยากร • Computer
• Hardware
• Architecture
18 อ.โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ • AI
• Software with AI
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลำดับที่  ชื่อ-สกุล สาขาหลักที่รับพิจารณาบทความ
1 อ. ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา  Image Processing
 Microcontroller
2 อ. พรชัย เปลี่ยมทรัพย์ Microcontroller Application
3 อ. ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์

Neural Engineering and Cognitive Science

Medical Signal and Image Processing

4 อ.ดร.ยุทธนา เจวจินดา

AI
VLSI circuits and systems
Intelligence embedded software/systems

5

อ.ดร. ภมร ศิลาพันธ์

Hardware
Linear Systems
Electronics Communications
Analog & Mixed Signal Processing

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สาขาหลักที่รับพิจารณาบทความ
1 Kanat Poolsawasd  Software Engineering
2 Asst.Prof.Dr.Pisit Phokharatkul • Image Procossing 
• Mobile Communication 
3 Asst.Prof.Thanadol Pritranan  Parallel Computation Architectures
4 Asst.Prof.Dr.Konglit Hunchangsith • Computer Network 
• Wireless Network 
• Telecommunications
5 Dr.Noppadol Wanichworanant  • Computer Network 
• Digital Forensic 
6 Dr.Songpol Ongwattanakul  • Image Processing 
• Embedded System
7 Asst.Prof.Dr.Rangsipan Marukatat  • Data Mining 
• Classification
8 Phansiri Athikomrungsarit  • Computer Graphic 
• Database
9 Asst.Prof.Dr.Suratose Tritilanunt  • Network security 
• Digital Forensics
10 Dr.Tanasanee Phienthrakul  • Machine Learning 
• Pattern Recognition 
• Evolutionary Computation 
11 Dr.Mingmanas Sivaraksa  • Data Visualisation 
• Pattern Recognition
• Machine Learning
12 Dr.Ruj Akavipat  • Cloud Computing for Bioinformatics 
• 3D Visualization Interaction 
13 Dr.Lalita Narupiyakul  • Webservices 
• Mobile and Healthcare Application System 
14 Vladimir Buntilov  • Image Processing 
• GIS 
15 Dr.Vasin Suttichaya  • Crytography 
• Computational Complexity 
16 Dr.Narit Nhoohom • Digital Image Processing 
• Artificial Intelligence
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ลำดับที่  ชื่อ-สกุล สาขาหลักที่รับพิจารณาบทความ
1 อ. ณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา

 Image Processing 
 Information System
 Computer Networks