เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดโปสเตอร์

Last Updated: 22 May 2015
Hits: 4635

เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดโปสเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ประกอบด้วยหัวข้อในการพิจารณาดังนี้

หัวข้อในการพิจารณา

คะแนน

1. ชื่อเรื่อง
     1.1 บ่งบอกถึงเนื้อหา
     1.2 แสดงถึงจุดประสงค์
     1.3 ใช้ภาษาที่ชัดเจน กระชับได้ใจความและดึงดูด
 10
2. บทนำ
     2.1 สะท้อนถึงเนื้อหา
     2.2 สรุปรายละเอียดของเนื้อหาอย่างครบถ้วน
 10
3. รูปแบบโปสเตอร์
     3.1 การออกแบบโปสเตอร์
     3.2 การจัดวางเนื้อหาส่วนต่างๆ มีความเหมาะสม
     3.3 ข้อมูลชัดเจน ภาษาถูกต้อง
     3.4 อ่านง่าย กระชับ ตรงประเด็น
 20
4. คุณภาพของงาน
     4.1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ ใหม่ๆขึ้น
     4.2 ออกแบบเหมาะสมเชิงคุณภาพ
     4.3 สอดคล้องตามหลักวิชาการ
 20
5. การนำเสนอ
     5.1 บุคลิกภาพของผู้นำเสนอ
     5.2 การนำเสนอและการตอบข้อซักถาม
 25
6. การนำไปใช้ประโยชน์  15
รวม  100

รางวัลสำหรับการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ภาคโปสเตอร์
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 1,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร