รายนามผู้ประสานงาน

Last Updated: 09 March 2015
Hits: 1579

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อ.ดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์: 0 3428 1074 ต่อ 7523

อ.ดร.ปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0 3428 1074 ต่อ 7523 

นางสาวศศิธร ชลรัตน์อมฤต
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0 3428 1074 ต่อ 7527


ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ. ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อ.ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.ดร.มิ่งมานัส ศิวรักษ์ 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.