รายชื่อผู้ส่งผลงาน

Last Updated: 24 May 2015
Hits: 3516

 

#

ผู้วิจัย

เรื่อง

สถานะ

1

วศิน เสริมสัย จิราพร ปิงคะยอม และ กายรัฐ เจริญราษฎร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การศึกษาประสิทธิภาพของเสาสัญญาณเครือข่ายรูปแบบต่างๆ

ชำระเงินแล้ว/ส่งไฟล์โปสเตอร์แล้ว

2

ไอริณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  นายธีรยุทธ เที่ยงทัศน์  และ เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

การพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการหลักสูตรการอบรมภายในองค์กร

ชำระเงินแล้ว/ส่งไฟล์โปสเตอร์แล้ว

3

ธนโชติ ธิติวิเชียรเลิศ ณัฐดนัย สุขแสง  และ กายรัฐเจริญราษฎร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การหาเส้นทางที่สั้นที่สุดในเครือข่าย IP ด้วยวิธีจุดภายใน

ชำระเงินแล้ว
ยังไม่ส่งไฟล์โปสเตอร์

4

ศศิธร สิงห์ทอง  ไอลดา ขุนแก้วพะเนา กุลวดี สินปรุ และ อารีรัตน์ จงเพียร สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ระบบแอพพลิเคชั่นสองแถวโคราช บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

ยกเลิก

5

ไกรฤทธิ์ หลิน ณรัฐ สุชาติสุนทร และ วรวุฒิ จุดาศรี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พาหนะขับเคลื่อนตนเองพร้อมระบบแจ้งเตือนศัตรูจากด้านหลัง

ชำระเงินแล้ว/ส่งไฟล์โปสเตอร์แล้ว

6

วริต พฤทธิพงศ์พันธุ์ วิราวัลย์ บัวแก้ว และ ธรธิตา รัตนพงศ์เสน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ระบบนำทางภายในอาคารสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ชำระเงินแล้ว/ส่งไฟล์โปสเตอร์แล้ว

7

พรประทาน อมฤตสกุลนันท์, รวิพล วจนะวิศิษฐ, ภูชิต สิริมงคลเสถียร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล

Keep Running Kewin” เกมวิ่งออกกำลังกายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ร่วมกับเทคโนโลยี AR

ชำระเงินแล้ว/ส่งไฟล์โปสเตอร์แล้ว

8

นายวรวิชญ์ วรวิชญวงศา นายเสฏฐวุฒิ รอดโพธิ์ทอง และ นายสุกมล พันอินากูล* ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

การเก็บหลักฐานข้อมูลทางดิจิตอลในระบบปฏิบัติการวินโดวส์ด้วยหน่วยเก็บข้อมูลพกพา(USB)

ชำระเงินแล้ว/ส่งไฟล์โปสเตอร์แล้ว

9

กิตตินัย จันทร์แจ่มศรี   พรนภัส  ทัศมาลี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

การพัฒนาระบบป้องกันเด็กนักเรียนติดในรถรับส่งนักเรียน

ชำระเงินแล้ว
ยังไม่ส่งไฟล์โปสเตอร์

10

พรพจน์ อรุณแฉ่ง  และ  กิตติศักดิ์ เพ็งผล ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาเขตบางนา

ระบบตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

ยกเลิก

11

ทัศนัย รองงาม และ สรรค์ จุฑามณีพงษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาเขตบางนา

ระบบล็อคอัจฉริยะ

ชำระเงินแล้ว/ส่งไฟล์โปสเตอร์แล้ว

12

นฤเบศร์  แจ่มใส  กัญญา  สร้อยสุวรรณ  เฉลิมชัย  คะพิมพ์  และ มงคล  คิมทอง ภาควิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ระบบค้นหาสายรถโดยสารบนสมาร์ทโฟน

ยกเลิก

13

อาทิตย์ วิจิตตระการ และ พรพจน์ สหะวงศ์วัฒนา ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อิสบางกอก วิทยาเขตบางนา

ระบบแจ้งเตือนปริมาณฝุ่นละอองในเครื่องปรับอากาศผ่านระบบ SMS

ชำระเงินแล้ว/ส่งไฟล์โปสเตอร์แล้ว

14

นุกูล รอดทอง และ ธีรวัฒน์ โกมินแดง ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ถุงมือระบบเซ็นเซอร์ควบคุมด้วยบอร์ดบอร์ดอาดูโน่

ชำระเงินแล้ว/ส่งไฟล์โปสเตอร์แล้ว

15

นายสหวัชร  เสือภูมิ และ นายสุริยน  บุญเรา ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกวิทยาเขตบางนา

ระบบแจ้งเตือน SMS เมื่อ อุปกรณ์บนเน็ตเวิร์คขาดการเชื่อมต่อกับเครือข่าย

ชำระเงินแล้ว/ส่งไฟล์โปสเตอร์แล้ว

16

ธีรกานต์ เหมือนจีน จิณณวัตร ศุขรัตน์ และ กายรัฐ เจริญราษฎร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

การศึกษาประสิทธิภาพของเสาอากาศเครือข่ายชนิดกริด

ยกเลิก

17

ธชัวกุล บุญอัศวโชค  สุรเชษฐ์ เคารพวงศ์ชัย  จิรายุ อัศวพัฒน์ และโสภาวรรณ ขันธ์รักษา ภาควิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สื่อการเรียน HTML5 ออนไลน์

ยกเลิก

18

พัทธดนย์ ตันติภัณฑรักษ์ และ สุริยะ พินิจการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

ระบบปรับจูนการจ่ายเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ให้รองรับการใช้งานน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85

ชำระเงินแล้ว/ส่งไฟล์โปสเตอร์แล้ว

19

จตุพล รูปสม วชิระ พุ่มเพชร และ ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รถสังเกตการณ์ควบคุมแบบไร้สาย

ชำระเงินแล้ว/ส่งไฟล์โปสเตอร์แล้ว

20

อนุศิษฏ์  นูกาเซ็ม  ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

ระบบจัดการบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชำระเงินแล้ว/ส่งไฟล์โปสเตอร์แล้ว

21

สุนิธิ พัฒนนุสินธุ จิรเมธ มูลกัน และ ศิวดล เสถียรพัฒนากูล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ระบบเพิ่มความปลอดภัยของผู้โดยสารบนรถแท็กซี่

ชำระเงินแล้ว/ส่งไฟล์โปสเตอร์แล้ว

22

ภัทรพร ศิริลักษณ์*  และ วันทกาญจน์ บุญงาม ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

เว็บไซต์อนันตาริเวอร์ฮิลล์ รีสอร์ท

ยกเลิก

23

วรทัต สิทธิพูลทอง และอมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ระบบตรวจสอบยางรถบรรทุกด้วยเทคโนโลยี เอ็นเอฟซี

ชำระเงินแล้ว/ส่งไฟล์โปสเตอร์แล้ว

24

สุภาวัลย์ จันทร์ขจร วันทนีย์ เอียงเงิน และ ปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โปรแกรมกรอกคะแนนอัตโนมัติ

ชำระเงินแล้ว
ยังไม่ส่งไฟล์โปสเตอร์

25

พิชญ์สินี สุขคติ และ เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ระบบบริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้า

ชำระเงินแล้ว/ส่งไฟล์โปสเตอร์แล้ว

26

ณิชา เข็มทองเจริญ และ นาวี เวสสานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

อะคูสติกโมเด็ม

ชำระเงินแล้ว/ส่งไฟล์โปสเตอร์แล้ว

27

สุญญตา ปิยะเกศิน และ สกาวรัตน์ จงพัฒนากร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

ระบบการยืม - คืน หนังสือ ร้านมูมิน

ยกเลิก

28

เฉลิมวุฒิ หลิ่มสาโรช และ สกาวรัตน์ จงพัฒนากร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

ระบบการคำนวณคะแนนเพื่อศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ชำระเงินแล้ว/ส่งไฟล์โปสเตอร์แล้ว

29

กชรัตน์ กิจฉัตร วโรชา ศรีพุทธโชติ และ นุชนาฏ สัตยากวี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ระบบจัดการหลักสูตรและตรวจสอบแผนการเรียนระดับปริญญาตรี สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชำระเงินแล้ว/ส่งไฟล์โปสเตอร์แล้ว

30

วุฒิไกรสร ชัชวาลย์ , ญาณวุฒิ แสงฤทัยกาล และ โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์

การพัฒนาเกมจำลองชีวิตจริงของคู่หูกระต่าย

ชำระเงินแล้ว/ส่งไฟล์โปสเตอร์แล้ว

31

ภาณุพงศ์ ปะวะโพตะโก, หทัยทิพย์ ฤาชัยสา และ โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

เกมจำลองชีวิตผีเสื้อบนเครือข่ายที่มีผู้เล่นจำนวนมากด้วยเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง

ชำระเงินแล้ว/ส่งไฟล์โปสเตอร์แล้ว

32

ศรราม หงษ์พรหม  ธีรัตน์ ชวนวัน และ ปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวภายในห้องแบบอัตโนมัติ

ชำระเงินแล้ว/ส่งไฟล์โปสเตอร์แล้ว

33

ศรีสุดา ชื่นประไพ  กฤษณะ ชื่นชม และ โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

การออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้

ยกเลิก

34

นภัสสร บุรมณ์  พฤทธิ์ทานนท์ รัตนละออ  เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย และ วัสรา รอดเหตุภัย ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

การพัฒนาระบบสังคมออนไลน์เพื่อการแบ่งปันสารสนเทศสำหรับผู้บริโภค

ผ่านการพิจารณา/
ยังไม่ลงทะเบียน

35

ชญานนท์ ปรีชาวุฒิวงศ์ สิรภพ ไพจิตต์ และ อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ระบบสารสนเทศด้านงานบุคคลและลาออนไลน์

ชำระเงินแล้ว/ส่งไฟล์โปสเตอร์แล้ว

36

วารี วรรณโภคิน, โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ระบบการจัดโปรแกรมการฝึกและอาหารสำหรับการฝึกด้วยน้ำหนัก

ชำระเงินแล้ว/ส่งไฟล์โปสเตอร์แล้ว

37

นภนต์ ปัทมบรรณ และโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์

เครื่องมือสำหรับสร้างสื่อรามเกียรติ์ด้วยเทคนิคการระบุคำหลักและการกำหนดตัวแทนความหมายในภาพ

ชำระเงินแล้ว/ส่งไฟล์โปสเตอร์แล้ว

38

นฤดล คูหาเรืองรอง เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย และ วัสรา รอดเหตุภัย ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

การพัฒนาโปรแกรมเตือนความจำจากการอ้างอิงด้วยการระบุพิกัด

ชำระเงินแล้ว
ยังไม่ส่งไฟล์โปสเตอร์

39

กิตติธัช ธุวะชาวสวน  วัสรา รอดเหตุภัย  และ เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ระบบบริหารจัดการเพื่อช่วยเหลือในการจัดตารางเวลาสำหรับวางแผนการนัดหมาย

ชำระเงินแล้ว/ส่งไฟล์โปสเตอร์แล้ว

40

ศวิตา เรืองจักรเพ็ชร  สุฤทธิ์ พิพัฒน์เจริญ  เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย  และ วัสรา รอดเหตุภัย ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ระบบบริการสารสนเทศเชิงพิกัดตำแหน่งโดยอ้างอิงข้อมูลส่วนบุคคล

ชำระเงินแล้ว/ส่งไฟล์โปสเตอร์แล้ว

41

จารุวรรณ อนันตภักดิ์ ,  รัชดาพร คณาวงษ์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เครื่องมือต้นแบบของระบบจัดการการสำรวจนก

ชำระเงินแล้ว/ส่งไฟล์โปสเตอร์แล้ว

42

ศิริศักดิ์  ท้วมยิ้ม  วัลลภ ลิ้มประเสริฐ  วัสรา รอดเหตุภัย  และ เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ระบบให้บริการเพื่อสนับสนุนการจดบันทึกประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านการพิจารณา/
ยังไม่ลงทะเบียน

43

ธวัช โพธิสมภาพวงษ์ ปรีชา ทูลยอด และศาส์นสิทธ์ งามรัศมีวงศ์  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

อุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพแขนสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ชำระเงินแล้ว/ส่งไฟล์โปสเตอร์แล้ว

44

ศิริรัตน์  มณีรัตน์   และ  สิรินดา   กิจทรัพย์ทวี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

เทคโนโลยีดูแลสุขภาพ: ระบบประเมินสุขภาพด้วยสัญญาณชีวการแพทย์

ยกเลิก

45

ชาญชัย กรรณสูต และ อติมนต์ รักยุทธ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

การพัฒนาระบบเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์เพื่อระบุอารมณ์ด้วยคลื่นไฟฟ้าสมอง

ยกเลิก

46

อานันท์ อริยานนท์ และ เอกชัย  หัตถกิจวิไล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

การพัฒนาระบบตรวจสอบการนอนด้วยเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบไม่สัมผัส

ยกเลิก

47

โชติศักดิ์ อิงโชติศักดิ์  พิมพ์ภัทร รัตนสงคราม และอรประภา การะเวก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระบบเชื่อมต่อสัญญาณชีวการแพทย์กับคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารของผู้พิการขั้นรุนแรง

ชำระเงินแล้ว/ส่งไฟล์โปสเตอร์แล้ว

48

นางสาววิภาวี ศรีสวัสดิ์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

กระปุกสมองกลเสริมสร้างวินัยการออม

ชำระเงินแล้ว
ยังไม่ส่งไฟล์โปสเตอร์

49

นายศิริพงษ์ อินพรหม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ต้นแบบตู้สมองกลควบคุมสิ่งแวดล้อมสำหรับการเพาะเห็ด

ชำระเงินแล้ว
ยังไม่ส่งไฟล์โปสเตอร์

 

ทั้งนี้ทางผู้จัดงานจะส่งอีเมล์แจ้งคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ ใบตอบรับ ตลอดจนเอกสารต่างๆ ให้ทางอีเมล์ที่อยู่ในบทความ ภายใน 6 - 7 พ.ค. 58 นี้