การลงทะเบียนและชำระเงิน

Last Updated: 11 May 2015
Hits: 1402

หลังจากได้รับแจ้งตอบรับโดยพิจารณาจากบทคัดย่อแล้ว

  • เจ้าของผลงานจะต้องลงทะเบียน โดยการส่งไฟล์โปสเตอร์ มาที่ คุณศศิธร  ชลรัตน์อมฤต E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 13 21 พฤษภาคม 2558 
  • ชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้ส่งผลงานโปสเตอร์  เป็นจำนวนเงิน 500 บาท ภายใน 13 พฤษภาคม 2558 โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เลขที่บัญชี 769-242565-0  ชื่อบัญชี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและไฟล์โปสเตอร์ มาที่ คุณศศิธร  ชลรัตน์อมฤต E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.