งานมหกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558

Last Updated: 11 May 2015
Banner NCESP2015 940

หลักการและเหตุผล
     ในปัจจุบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์นั้นต่างก็มีรายวิชาที่ให้นิสิต/นักศึกษาใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาพัฒนาเป็นโครงงานหรืองานวิจัยก่อนสำเร็จการศึกษา ดังนั้นการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยโครงงานของนิสิตนักศึกษา จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่แต่ละมหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญ โดยควรสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายวิจัยโครงงานนิสิต/นักศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยวิจัยในภูมิภาค เพื่อเพิ่มคุณภาพของโครงงานนิสิต/นักศึกษา รวมทั้งผลักดันผลงานต่างๆ ให้สามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยให้มากยิ่งขึ้น ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, ภาควิชาคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จึงเห็นสมควรจัดมหกรรมโครงงานระดับอุดมศึกษานี้ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นิสิต/นักศึกษาในสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง ได้รู้จักผลงานของกันและกัน และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายการทำงานวิจัยร่วมกันต่อไป

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อเป็นเวทีในการแสดงผลงานและโครงงานนิสิต/นักศึกษา ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศ
     2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิต/นักศึกษาสู่การส่งผลงานในระดับชาติและนานาชาติต่อไป
     3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือ สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับชาติ
     4. เพื่อกระตุ้นให้นิสิต/นักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยได้รู้จักผลงานของกันและกัน และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทำงานร่วมกันในอนาคต เกิดความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย
     5. เพื่อเผยแพร่ผลงานนิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อแสดงศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะและเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง

ผู้รับผิดชอบโครงการ
     • ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
     • ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
     • ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
     • ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศิลปากร

กลุ่มเป้าหมาย
    1. นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ที่ต้องการนำเสนอผลงาน/โครงงาน
    2. นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - 3 ที่ต้องการศึกษาแนวทางการทำโครงงาน
    3. อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรจากภาครัฐและเอกชน
    4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่กำลังตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียนในระดับอุดมศึกษา

รูปแบบงาน
    1. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
    2. การจัดนิทรรศการ
        • การจัดแสดง ประกวด และนำเสนอผลงานของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในรูปแบบโปสเตอร์ (ภายใต้ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชน)
        • กิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ในรูปแบบการให้ความรู้
        • การจัดแสดงเทคโนโลยี การให้ความรู้ แนะนำงาน จากภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบนิทรรศการ

การประกวดโปสเตอร์ระดับอุดมศึกษา
     
• เปิดรับบทคัดย่อ ตั้งแต่บัดนี้ - 17 เมษายน 2558 23 เมษายน 2558 โดยส่งมายัง อ.ดร.กายรัฐ  เจริญราษฎร์ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. [ตัวอย่างไฟล์บทคัดย่อ DOC, PDF]
      • แจ้งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 30 เมษายน 2558 6 พฤษภาคม 2558
      • ส่งไฟล์โปสเตอร์ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 13 21 พฤษภาคม 2558 [ตัวอย่างไฟล์โปสเตอร์ PPT, PPTX ] [ขนาดโปสเตอร์กว้าง 90 x ยาว 120 เซนติเมตร]
      • ชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้ส่งผลงานโปสเตอร์ (500 บาท) ภายในวันที่ 8 13 พฤษภาคม 2558 [วิธีการลงทะเบียนและชำระเงิน]
      • เจ้าของโครงงานจัดทำโปสเตอร์ และนำมาติดในสถานที่จัดงาน  ไม่เกิน 08.30 น. วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 

ข้อมูลที่พักภายในมหาวิทยาลัย http://www.kps.ku.ac.th/v4/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=283